гр. Хасково
ул. "Христо Ботев" 1
Бизнес център
ет. 1, ст. 112, 118
тел.: 038/ 66 53 18


ЧАСТИЧНО СТАЧНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес, 22.11.2005 г. преговарящите страни:

Министерство на образованието и науката

 • Даниел Вълчев – заместник министър-председател и министър на образованието и науката
 • Кирчо Атанасов – заместник-министър на образованието и науката
 • Мукаддес Налбант – заместник-министър на образованието и науката
 • Димитър Танев – главен секретар на образованието и науката
 • Валерия Николова – началник на кабинета на министъра

и
Протестиращите от СБУ към КНСБ, представлявани от:

 • Янка Такева – председател на СБУ
 • Стефан Вълков – заместник-председател на СБУ
 • Валентин Никифоров – заместник-председател на КНСБ и председател на НСК на КНСБ
 • Енеза Стоянова
 • Мария Георгиева
 • Ваня Караколева
 • Евлогия Манджукова
 • Константин Янков
 • Веселина Крумова
 • Мария Жайгарова
 • Атанаска Николова
 • Емилия Бонева

 

Се споразумяха за следното:
По т. 1 от стачните искания министърът поема ангажимента в системата на средното образование /училища, детски градини и обслужващи звена/ през учебната 2005 – 2006 година да няма съкращения, извън обусловените от демографски фактори (числеността към 01 юли 2005 г.)

По т. 2 от стачните искания, при запазване числеността на персонала в средното образование, министърът поема ангажимент:

  • За поетапно въвеждане на целодневна организация на работа от ІІ учебен срок на 2005-2006 г., в съответствие с възможностите, условията и желанията по места;
  • За разширяване на възможностите за извънкла9сни форми на работа с учениците от ІІ учебен срок на учебната 2005-2006 г.;
  • За съдействие за провеждане на среща с Националното сдружение на общините в РБългария (на 25 ноември 2005 г. от 1630 в сградата на МОН), на която да бъдат обсъдени възможностите за поетапното разкриване на центрове за работа с деца, в общините, в които няма такива;
  • За въвеждане на втори час на класа от ІІ учебен срок на 2005-2006 учебна година;
  • За поетапно назначаване от втория учебен срок на педагогически съветници или психолози, започвайки от училищата с най голям брой ученици.

По т. 3 от стачните искания министърът се ангажира да съдейства пред министъра на финансите за продължаване на програмата за енергийно-ефективно саниране на училищни сгради през 2006 г.

По т. 4 от стачните искания министърът пое ангажимент да търси възможности за осигуряване на средства за стартиране на програма “Спорт в училище” с източник на финансиране – държавен бюджет или Български спортен тотализатор.

По т. 5 от стачните искания – относно повишаване на работната заплата на учителите и другия персонал с 15% средно годишно, страните декларират следното:

    А) Протестиращите предлагат да стане на три пъти:

 • от 01 януари 2006 г. – 10%;
 • от 01 юли 2006 година –5%;
 • от 01 октомври 2006 г.– 4%.

   Б) Министърът, като отчита необходимостта от издигане на социалния и икономически статус на българския учител пое ангажимента да съдейства за организиране на срещи на протестиращите учители с министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика, председателите и зам. Председателите на Комисията по образование и наука и Комисията по социална политика към 40-то НС.
Представителите на протестиращите учители изразиха подкрепа на позицията на МОН за партньорство при решаването на проблемите на българското училищно образование, в това число:

 • по-пълно обхващане на децата в задължителна училищна възраст;
 • поетапно намаляване на броя на слетите и маломерни паралелки;
 • въвеждане на съвременни системи за външно оценяване в края на всеки етап и степен на образование;
 • изработване на Национална програма за квалификация и преквалификация на учителите;
 • разработване на критерии за допълнително финансово стимулиране в съответствие с резултатите от положения труд.

                           

За Министерство на образованието                 За протестиращите                                                                    
и науката:                                                     от СБУ към КНСБ:

 


 Copyright 2004 (c)
РС "Заедно"
office@sbu-haskovo.com