гр. Хасково      
ул. "Христо Ботев" 1      
Бизнес център      
ет. 1, ст. 112, 118      
тел.: 038/ 66 53 18      

Какво представлява СБУ?
Как да стана член? Какви права ми дава това?
Устав, инструкции, колективни трудови договори
Вестник "Учителско дело", бюлетини
Взаимоспомагателна каса на СБУ
Почивна база в гр. Велинград
Как да се свържа със СБУ?
 

 

КОИ СА ОСНОВНИТЕ СИНДИКАЛНИ ПРАВА?

1.   Право на всички наемни работници, без никакви изключения и без каквато и да е разлика да се сдружават и да образуват организации по свой избор.
2.  
Синдикалните организации не могат да бъдат разпускани или дейността им спирана по административен път.
3.  
Право на организациите на помещения, където да осъществяват дейността си, неприкосновеност на кореспонденцията и телефонните разговори.
4.  
Защита срещу дискриминационни действия при приемането на синдикални членове на работа, защита при уволнение.
5.  
Защита на синдикатите срещу всяко вмешателство от страна на работодателите.
6.  
Право на защита на синдикалните фондове и средства.
7.  
Право на синдикатите да осъществяват своята дейност в предприятията и на работните места.
8.  
Защита на синдикалните членове срещу задържане и арест за действия, свързани с упражняване на техните синдикални права.
9.  
Право на наемните работници и техните организации на стачни действия за защита на икономическите и социални интереси на работниците.

Всички синдикални права на наемните работници, предвидени в законодателството и други нормативни документи, се отнасят и до учителите и другите трудещи се в сферата на средното образование.

КАК ДА СТАНА ЧЛЕН НА СБУ?

1.   Встъпването в Синдиката се заявява с писмена молба до съответната синдикална организация.
2.  
По мотивирано решение синдикалната организация може да откаже членство на кандидата.
3.  
Членството се прекратява с писмена молба, при не плащане на членски внос повече от два последователни месеца или по решение на синдикалната организация.
4.  
Синдикалното членство се запазва при излизане в дългосрочен отпуск или пенсиониране.

КАКВИ СА ПРАВАТА МИ КАТО ЧЛЕН НА СБУ?

1.   Да избирам и да бъда избиран в органите на Синдиката.

2.   Да участвам в разработването, обсъждането, приемането и реализирането на решенията на синдикалната организация.

3.   Да изразявам свободно мнението си, да го отстоявам на събрания, заседания, конференции, конгреси и др. и в средствата за масова информация.

4.   Да получавам информация за състоянието и перспективите на синдикалната дейност, да изисквам отчет за изпълнението на приетите решения.

5.   Да получавам безплатна трудовоправна защита и консултация от органите на Синдиката.

6.   Да не мога да бъда уволнен поради съкращение на щата или при намаляване на обема на работата, съгласно чл. 333, ал. 4 от Кодекса на труда и според Колективния трудов договор за отрасъл “Средно образование”, без предварителното съгласие на синдикалната организация.

 

 Copyright 2004 (c)
РС "Заедно"

 

office@sbu-haskovo.com