гр. Хасково
ул. "Христо Ботев" 1
Бизнес център
ет. 1, ст. 112, 118
тел.: 038/ 66 53 18


СТАЧНИ ИСКАНИЯ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

1. Да се преустановят всички намерения на Правителството за административни съкращения на работещите в системата на средното образование (детски градини, училища, обслужващи звена).
2. От началото на втория учебен срок на учебната 2005/2006 година да се въведат програмите за:
· целодневната организация на работа в училищата;
· извънкласните и извънучилищни форми на работа с учениците;
· втори час на класа;
· педагогическите съветници или психолози.
3. Осигуряване на средства с Бюджет 2006 г. за продължаване на изпълнението на Програмата за енергийната ефективност с оглед създаване на здравословни и безопасни условия на труд за децата и учениците и персонала в детските градини, училищата и обслужващите звена.
4. Осигуряване на средства с Бюджет 2006 г. за изпълнение на програмите за спорт в училище с оглед подобряване здравето и физическата дееспособност на учениците.
5. С Бюджет 2006 г.увеличаване на работните заплати на заетите в средното образование с 15% средногодишно.
6. Продукцията, която се произвежда от учениците в професионалните училища в часовете по учебна практика, да бъде освободена от Данък добавена стойност по Закона за ДДС.
Стачните искания на Синдиката на българските учители са приети с пълно единодушие на заседание на Изпълнителния комитет от 11.11.2005 г. с участието на Националния стачен комитет, председателя на Централната контролно-ревизионна комисия на СБУ и областните координатори на СБУ от цялата страна.

 

 

 Copyright 2004 (c)
РС "Заедно"
office@sbu-haskovo.com