гр. Хасково      
ул. "Христо Ботев" 1      
Бизнес център      
ет. 1, ст. 112, 118      
тел.: 038/ 66 53 18      

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННИТЕ

 

КОМИСИИ НА СБУ

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.                     Настоящата инструкция:

·       се основава на чл. 22, т. 3 от Устава на СБУ;

·       урежда дейността на контролно-ревизионните комисии на СБУ на всички равнища.

 

ПЪРВИ РАЗДЕЛ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Контролно-ревизионните комисии са органи за осъществяване на контролно-ревизионна дейност на СБУ.

1.2.  Контролно-ревизионните комисии осъществяват цялостен контрол по:

·           спазването на Устава;

·           организиране, водене и съхраняване на документацията на ръководните органи, в съответствие с приетите от тях решения;

·     правилното събиране, отчитане,отчисляване и разходване на членския внос и др.;

·                финансовата и стопанската дейност и отчетност в организациите и структурите на СБУ.

 1.3. Контролно-ревизионните комисии на СБУ са йерархично обусловени както следва:

·           Централна контролно-ревизионна комисия (ЦКРК)

·           Контролно-ревизионна комисия (КРК) към Общински координационен съвет (ОбщКС);

·           Контролно-ревизионна комисия (КРК) към синдикална организация (СО).

                         1. 4. Комисиите по предходната точка (1. 3.) се състоят от председател и членове, които се избират:

·           за ЦКРК – от Конгреса на СБУ с тайно гласуване за не повече от два последователни, пълни мандата по 5 години;

·           за КРК на ОбщКС – от Отчетно-изборната конференция на Общинския координационен съвет с явно или тайно гласуване;

·           за КРК на СО – от отчетно-изборното събрание на синдикалната организация с явно или тайно гласуване.

1. 5. Броят на членовете на контролно-ревизионните комисии на СБУ се определя съответно:

·           за ЦКРК – от Устава на СБУ;

·           за КРК на ОбщКС – от отчетно-изборната конференция на ОбщКС на СБУ;

·           за КРК на СО – от отчетно-изборното събрание на СО на СБУ.

1. 6. Председател на Контролно-ревизионната комисия  на СБУ е получилият най-много гласове при съответния избор на членове.

1. 7. Председателите на контролно-ревизионните комисии участват с право на съвещателен глас както следва:

·           Председателят на ЦКРК в работата на ИК на СБУ;

·           Председателят на КРК на ОбщКС на СБУ в работата на ИК на ОбщКС на СБУ;

·           Председателят на КРК на синдикалната организация в работата на Синдикалния комитет на организацията.

1. 8.  Към Контролно-ревизионните комисии могат да бъдат привличани за работа доброволни или хонорувани сътрудници.

1. 9. Контролно-ревизионните комисии на СБУ:

·           вземат своите решения с обикновено мнозинство;

·           периодически информират съответните им изпълнителни комитети;

·           се отчитат единствено пред синдикалния орган, който ги е избрал.

1. 10. При избора на нови контролно-ревизионни комисии на всички нива, съответната им документация се предоставя на новоизбраните контролно-ревизионни комисии с протокол.

 1. 11.  Всички свои дейности контролно-ревизионните комисии на СБУ осъществяват в съответствие с Устава на СБУ и настоящата Инструкция.

       

2. ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

   2. 1. Централната контролно-ревизионна комисия е постоянно действащ орган, който съдейства за спазване на Устава, укрепване на организационния живот и финансовата дисциплина на СБУ.

   2. 2. НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Централната контролно-ревизионна комисия се набелязват базисните приоритети в нейната работа и на тази основа се очертават и разпределят основните функции и задачи между членовете й.

   2. 3. За резултатите от своята работа ЦКРК периодично информира ИК на СБУ, а цялостно се отчита пред Конгреса на СБУ.

2. 4. Разходите, необходими за функционирането на ЦКРК на СБУ, се осигуряват от бюджета на ИК на СБУ.

2. 5. Централната контролно-ревизионна комисия:

·           изготвя и приема специална инструкция за дейността на контролно-ревизионните комисии на СБУ;

·           приема план за своята работа, в която включва основните задачи за дадения период;

·           утвърждава параметрите на тематичните проверки и ревизиите, по които работят нейните членове;

·           разглежда резултатите от тематичните проверки и финансовите ревизии, приема решения и дава задължителни предписания и предложения за отстраняване на слабостите и нарушенията, с цел подобряване на работата;

·           съставя и утвърждава ревизионни записки, протоколи, доклади и др., за които информира ИК на СБУ;

·           води своя документация, която съхранява председателят на ЦКРК.

2. 6. ЦКРК оказва действен, предварителен, текущ и последващ контрол и методическа помощ върху Централата, редакцията на вестник “Учителско дело”, ЕООД “Алфа-І-94”, общинските координационни съвети и организациите на СБУ по:

·           правилното прилагане на Устава на СБУ;

·           състоянието на финансовата отчетност, приходно-разходната документация, финансовата дисциплина, законосъобразността и целесъобразността на разходите по бюджета, извънбюджетните и фондовите средства;

·           съставянето и изпълнението на бюджета и спазването на бюджетната дисциплина;

·           спазването на щатната дисциплина;

·           състоянието, стопанисването и опазването на съответното движимо и недвижимо имущество;

·           изпълнение решенията и задължителните предписания от извършените проверки и финансови ревизии;

·           правилното организиране, водене и съхраняване документацията на ОбщКС и на организациите на СБУ.

 2. 7. ЦКРК методически подпомага и контролира дейността на контролно-ревизионните комисии към общинските координационни съвети и синдикалните организации на СБУ чрез:

·           организиране на обучение, обмяна на опит и тематични семинари за председателите на контролно-ревизионните комисии, съвместно с ИК на СБУ и съответните общински координационни съвети на СБУ;

·           разпространяване на материали, подпомагащи тяхната работа;

·           даване на консултации по правилното прилагане на Устава, отчитане на членски внос, финансово-контролната, стопанската и други дейности;

·           осъществяване на текущи проверки относно дейността на съответните контролно-ревизионни комисии.

2. 8. В състава на ЦКРК са включени председател и членове, избрани на Конгреса на СБУ. На основание чл. 19, т. 6 от Устава тя се състои от 9 души, съответно по един представител за всеки регион.

2. 9. Председателят и членовете на ЦКРК са членове на Синдикалния съвет на СБУ и участват в неговата работа с право на решаващ глас.

2. 10. Председателят на ЦКРК:

·           организира и осъществява провеждането на цялата дейност на ЦКРК в изпълнение на нейните решения;

·           осигурява връзката между ЦКРК и председателя на СБУ;

·           внася за обсъждане в ИК на СБУ въпросите, свързани с резултатите от дейността на ЦКРК;

·           участва в работата на ИК на СБУ и изразява становищата на ЦКРК по обсъжданите въпроси;

·           свиква и ръководи заседанията на ЦКРК, съобразно утвърдения план;

·           контролира и взема необходимите решения за изпълнение плана на ЦКРК;

·           издава нареждания за извършване на тематични проверки и финансови ревизии, и утвърждава плановете им.Определя състава на групите за проверките и ревизиите; провежда обучение на КРК;

·           възлага при необходимост, съгласувано с председателя на СБУ, на щатните организационни работници и сътрудници на Централата да извършват тематични и финансови проверки на общинските координационни съвети и организациите на СБУ;

·           представлява СБУ във финансово-контролната комисия на КНСБ.

 

3. КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ КЪМ

         ОБЩИНСКИ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

 

3. 1. Контролно-ревизионната комисия към Общинския координационен съвет подпомага цялостната дейност на ОбщКС и неговия ИК.

3. 2. На първото заседание на комисията се разпределят основните функции и задачи между членовете й.

3. 3. За резултатите от своята работа, комисията периодично информира ИК, а цялостно се отчита пред конференцията на ОбщКС.

3. 4. Разходите, необходими за функционирането на КРК се осигуряват от бюджета на ИК на ОбщКС.

3. 5. Председателят и членовете на КРК към ОбщКС са членове на ОбщКС и участват в неговата работа с право на решаващ глас.

3. 6. КРК на ОбщКС работи по свой план за тематични проверки и ревизии, притежава своя документация, която се съхранява от председателя на КРК.

3. 7. КРК на ОбщКС осъществява периодичен контрол на съответните синдикални организации в общината.

3. 8. КРК към ОбщКС контролира работата по:

·           правилното приложение на Устава на СБУ;

·           правилното събиране и отчитане на членския внос в ОбщКС и синдикалните организации на територията на общината;

·           състоянието на финансовата отчетност и документацията;

·           състоянието на бюджета и щата (хонорарите) на ОбщКС;

·           законосъобразността и целесъобразността на разходите в ОбщКС и организациите;

·           състоянието, стопанисването и опазването на имуществото в ОбщКС;

·           изпълнение на решенията по събирането и отчитането на членския внос, финансовата, стопанската дейност и отчетността и др.;

·           изпълнението на своите решения и предписания от извършените ревизии и проверки;

·           правилното организиране, водене и съхраняване на документацията на ОбщКС и синдикалните комитети на организациите, съобразно решенията им.

 

3. 9. КРК на ОбщКС, съвместно с ИК на ОбщКС на СБУ организира и провежда обучение на контролно-ревизионните комисии на синдикалните организации.

3. 10. КРК поддържа дейни връзки с председателите на контролно-ревизионните комисии на организациите и с ЦКРК на СБУ.

3.11. Председателят на КРК на ОбщКС:

·           организира и осъществява провеждането на цялата дейност на комисията и изпълнението на нейните решения;

·           внася за обсъждане в ИК на ОбщКС на СБУ въпросите, свързани с резултатите от дейността й;

·           участва в работата на ИК на СБУ и изразява становищата на КРК по обсъжданите въпроси;

·           свиква и ръководи заседанията на комисията съобразно утвърдения план;

·           контролира и взема необходимите мерки относно изпълнението на плана за нейната работа.

 

4. КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ НА

              СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

4. 1. Контролно-ревизионната комисия на СО, чрез своята дейност, подпомага цялостната работа на Синдикалния комитет и на организацията.

4. 2. КРК на СО оказва действен контрол върху:

·           правилното прилагане на Устава на СБУ;

·           начини на събиране и отчисляване на членския внос;

·           правилното организиране, водене и съхранение на документацията, съобразно решенията на синдикалния комитет;

·           финансова отчетност;

·           целесъобразност на извършените разходи.

 

4. 3. КРК на СО работи по свой план и извършва проверки по събирането и отчисляването на членския внос и по финансовата отчетност в организацията.

4. 4. КРК информира Синдикалния комитет и се отчита пред отчетно-изборното събрание на СО.

4. 5. КРК на СО притежава документация, която се съхранява от председателя.

4. 6. Председателят на КРК поддържа активно връзки с КРК към съответния ОбщКС.

4. 7. КРК запазва своята самостоятелност,дори и в организации, където се налага функциите на секретарите да се съвместяват.

 

ВТОРИ  РАЗДЕЛ

 

1. ПРИЛОЖЕНИЕ НА УСТАВА НА СБУ И КОНТРОЛ

  ПО ВЪТРЕШНООРГАНИЗАЦИОННИЯ ЖИВОТ        

        В ОРГАНИЗАЦИИТЕ И СТРУКТУРИТЕ НА

                                    СИНДИКАТА

 

1. 1. ЦКРК на СБУ съгласувано с ИК на СБУ, КРК на ОбщКС на СБУ, съгласувано с изпълнителните комитети на ОбщКСна СБУ и КРК на СО, съгласувано със синдикалните комитети на организациите, оказват методическа и организационна помощ, съдействие и контрол по:

·           легитимността на ОбщКС на СБУ, на СО и на членовете на ръководните и контролни органи на СБУ на всички равнища, потвърждаваща се с удостоверение за синдикалното членство и легитимност, издадено от упълномощен за целта орган;

·           редовното провеждане на общото събрание на синдикалните организации (чл. 17, т. 1) и на общинските координационни съвети (чл.18, т. 3);

·           структурирането на синдикалните комитети на организациите и на изпълнителните комитети на ОбщКС на СБУ;

·           изпълнение на приетите решения на СО и на ОбщКС на СБУ, на чл. 11, т. 4, чл. 18, чл. 19, т. 7, чл. 20, т. 3 и чл. 21, т. 4 от Устава на СБУ;

·           информационно осигуряване на организациите и структурите на СБУ;

·           провеждането на отчетно-изборните събрания на СО и отчетно-изборните конференции на ОбщКС на СБУ съгласно уставните решения на съответния орган;

·           подобряване и разширяване на връзките и взаимоотношенията между органите на синдиката на всички равнища;

·           организиране, водене и съхраняване на документацията, съгласно приетите решения на съответните ръководни органи, като:

Всеки ОбщКС притежава следните документи:

1.         Устав и Платформа на СБУ.

2.         Удостоверение за легитимност на ОбщКС, издадено от ИК на СБУ.

3.         Регистрационна книга, отразяваща броя на организациите и членовете на СБУ в общината.

4.         Протоколи от заседанията на ОбщКС, на ИК на ОбщКС и на Стачния комитет.

5.         Протоколи от заседанията и извършени проверки на КРК на ОбщКС.

6.         Колективен трудов договор и споразумения с общинската администрация.

7.         Програми, насоки, мерки за дейността на ОбщКС.

8.         Закони, нормативни документи, писма, указания, Бюлетини на ИК на СБУ.

9.         Касова книга и приходно-разходни документи.

 

Всяка СО притежава следните документи:

1.         Устав и Платформа на СБУ.

2.         Удостоверение за легитимност издадено от ОбщКС на СБУ.

3.         Протоколи от общото събрание, от заседанията на Синдикалния комитет и на Стачния комитет.

4.         Протоколи от заседанията и извършени проверки на КРК на СО.

5.         Колективен трудов договор и споразумения с работодателя.

6.         Програми, насоки, мерки за дейността на СО.

7.         Закони, нормативни документи, писма, указания, Бюлетини на ИК на СБУ.

8.         Книга-ведомост за събиране на членски внос, касова книга и приходно-разходни документи.

1. 2. Документацията на ОбщКС и на синдикалната организация се съхранява от председателя на ИК на ОбщКС и синдикалния комитет на организацията.

1. 3.  При избор на нов ИК и синдикален комитет документацията се предоставя на новоизбраното ръководство с протокол.

 

ТРЕТИ РАЗДЕЛ

1. СЪБИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС В

      ОБЩИНСКИТЕ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ И

             СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СБУ

 

1. 1. Събиране и отчитане на членския внос.

1. 1. 1. Съгласно чл. 24 от Устава на СБУ, членският внос е в размер на:

·           1% от месечното основно трудово възнаграждение – за работещите синдикални членове;

·           1% от месечното основно трудово възнаграждение (без пенсията) – за работещите пенсионери;

·           0,5% от минималната работна заплата за страната –за неработещи пенсионери, за неработещи синдикални членове и за тези в отпуск по майчинство.

1. 1. 2. Събраният членски внос се разпределя както следва:

·           40% за синдикалната организация;

·           30% за ОбщКС ;

·           15% за Централата на СБУ;

·           15% за Централата на КНСБ.

1. 1. 3. Членският внос се събира ежемесечно от касиера на СО по списък в книга-ведомост.60% от членския внос касиерът ежемесечно изпраща по сметка на ОбщКС чрез вносна бележка, пощенски запис или на ръка, като посочва организацията, сумата, месеца и броя на отчетените синдикални членове.

1. 1. 4. Касиерът на ОбщКС контролира правилното отчисляване на членския внос от синдикалните организации. За целта той работи със справка за отчисленията от членски внос в ОбщКС на СБУ.

1. 1. 5. Касиерът на ОбщКС ежемесечно превежда в Централата на СБУ 50% от получената сума на членския внос, чрез вносна бележка, а с останалите 50% формира бюджета на ОбщКС на СБУ.

 

2. ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ

2. 1. Формиране на бюджета.

2. 1. 1. Централата, всички синдикални организации и структури на СБУ формират свой бюджет, който се приема от съответния ръководен орган и не подлежи на утвърждаване от друг орган.

2. 1. 2. Бюджетът на Централата, на ОбщКС и на отделните организации на СБУ се формира от:

·           постъпления от членски внос;

·           приходи от собствена стопанска и социално-икономическа дейност;

·           субсидии, лични и обществени дарения, помощи и др.

2. 1. 3. Наличните средства се планират и използват за дейности, свързани с:

·           осигуряване на синдикална защита;

·           даване на помощи;

·           провеждане на обучение и обмяна на опит по синдикални проблеми;

·           организиране на срещи-разговори, обсъждания и др.;

·           командировъчни на синдикални активисти при провеждане на обучение и други синдикални инициативи;

·           стопански разходи;

·           награди за синдикална дейност;

·           хонорари;

·           работни заплати;

·           държавно и обществено осигуряване;

·           други (определя се от съответния ръководен орган).

2. 2. Водене на касовата книга и касовата наличност.

2. 2. 1. Касовата книга е официален документ, предварително прошнурована и номерирана, водена четливо, като в нея се попълват всички необходими реквизити, съгласно приложената таблица (Приложение №1).

2. 2. 2. Касовата книга се вади от секретар-касиера.

2. 2. 3. Средствата на СО и ОбщКС на СБУ се съхраняват по сметка в ДСК.

2. 2. 4. За касовите документи и паричните средства по възможност секретар-касиерът трябва да има определено място или шкаф със секретна брава.

2. 2. 5. Секретар-касиерът на СО (ОбщКС) периодически се отчита за финансовата наличност пред СК (ИК на ОбщКС), а при необходимост и пред общото 8събрание на организацията (ОбщКС).

2. 3. Разходване на средствата по бюджета.

2. 3. 1. Разходите се извършват по решение на Синдикалния комитет на СО или на ИК на ОбщКС.

2. 3. 2. Всички разходи се придружават със съответен оправдателен документ (най-често фактура, квитанция, сметка), в които трябва да бъдат попълнени основните реквизити:

·           двата адресанта (клиент и доставчик);

·           вид на услугата или разхода;

·           единична цена, бройки, обща сума, дата на извършване на разхода.

2. 3. 3. Сумите по т. 2. 3. задължително се записват и словом.

2. 3. 4. Всяка фактура или друг оправдателен документ се заверява от председателя върху лицевата част, а на обратната страна се посочва предназначението на разхода.

2. 3. 5. При извършване на няколко разхода едновременно за една и съща цел, се прави опис на разписките за изразходваните суми.

2. 3. 6. При разходи без документ същите се оправдават с касова бележка и протокол, подписан от трима члена.

2. 3. 7. Тегленето на суми става с нареждане-разписка, която се попълва в два екземпляра и се подписва от касиера и председателя на СО (ОбщКС) в обслужващия ги клон на ДСК.

2. 3. 8. При даване на предметни парични награди и помощи, освен решението, трябва да има и съответен оправдателен документ, подписан от лицето, получило сумата.

3. КАСОВА ДОКУМЕНТАЦИЯ И АРХИВ

3. 1. Цялата документация по касовите приходо-разходни документи се съхранява от секретар-касиера. Документацията се съхранява за срок от 5 години.

3. 2. За документацията са валидни следните образци:

3. 2. 1. Справка за отчисленията от членския внос.

3. 2. 2. Касова книга (Приложение №1).

3. 2. 3. Констативен протокол (Приложение №2).

3. 2. 4. Въпросен лист (Приложение №3)

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

4. 1. Настоящата инструкция влиза в сила от момента на приемането й от членовете на Централната контролно-ревизионна комисия.

4. 2. Инструкцията може да бъде допълвана и изменяна по реда на нейното приемане.

4. 3. Всички решения на контролно-ревизионните комисии на СБУ се вземат с обикновено мнозинство.

 

Настоящата инструкция е приета от ЦКРК на 25. октомври 2000година.

 


 

 Copyright 2004 (c)
РС "Заедно"

 

office@sbu-haskovo.com