<Синдикат на българските учители /СБУ/ - Хасково -> Документи -> Колективен трудов договор - отрасъл "Средно образование" в Община Хасково
 

гр. Хасково      
ул. "Христо Ботев" 1      
Бизнес център      
ет. 1, ст. 112, 118      
тел.: 038/ 66 53 18      

 

КОЛЕКТИВЕН  ТРУДОВ  ДОГОВОР

ЗА ОТРАСЪЛ “СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ” В ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

Днес, 04.06.2003 г., между община Хасково, представлявана от Костадин Калъпов – председател на Общински съвет за тристранно сътрудничество, наричан за кратко “Кмет”, от една страна, Регионална стопанска камара, представлявана от Николай Консулов, наричан за краткост “Работодател”, от друга страна и РКС на КНСБ – Хасково, представляван от Василка Иванова – председател, ОбщКС на Синдиката на българските учители – Хасково, представляван от Атанаска Николова – председател и СРС “Подкрепа”, представляван от Клим Начев – регионален секретар, РС “Образование” представляван от Димитър Виденов – председател, наричани за краткост “Синдикат”, от трета страна, се сключи настоящият Колективен трудов договор за следното:

   

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Предмет на настоящия КТД са въпросите на трудовите отношения, трудовата заетост, социалното обслужване, осигурителните отношения и условията на труд в отрасъл “Средно образование” на територията на община Хасково.

            /2/ С КТД на равнище училище, детска градина и обслужващо звено не могат да се договарят по-неблагоприятни условия за служителите от установените в този договор.

Чл. 2.      В този договор детските градини, училищата и обслужващите звена се наричат за краткост “учебни звена”, а работещите в тях – “служители”.

Чл. 3. /1/ Кметът, работодателите и синдикатът са трите страни на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество по проблемите на образованието в община Хасково;

           /2/ Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество организира своята работа по утвърдени от него самия правила.

 

 ІІ. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

 

Чл. 4.  Кметът на община Хасково приема да не предлага на Общински съвет Хасково структурни изменения в общинските учебни заведения, ако няма постигнато съгласие в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество.

Чл. 5. Кметът предоставя на синдиката в 14 дневен срок от поискването информация за:

-         мрежата от учебни заведения;

-         финансовото състояние, трудовите възнаграждения и заетост в общинските учебни заведения.

Чл. 6.  Работодателят предоставя на синдикалната организация в 14 дневен срок от поискването информация за финансовото състояние на учебното заведение, трудовите възнаграждения и заетостта в съответното учебно заведение.

Чл. 7. Кметът и работодателите приемат по време на учебната година да не извършват структурни промени в учебните заведения, освен в случаите по чл. 12. ал. 6 от ППЗНП.

Чл. 8. Работодателите запазват работните места на правоспособните учители с трудови договори за неопределено време /по тяхно желание/, които след спечелен конкурс са назначени за директори с трудови договори за определен срок за срока на договорите.

Чл. 9.. /1/ Работодателите могат да разкриват нови работни места само след като осигурят задължителната норма преподавателска работа на правоспособните учители с постоянни трудови договори и в съответствие с квалификацията им и действащата нормативна уредба.

           /2/ В случаите, когато членовете на синдикатите – страна по договора, работят с договор за заместване, след освобождаването на мястото от титуляра може да се ползват с предимство при сключването на новия трудов договор, при равни други условия по Кодекса на труда.

          /3/ Работодателят поема задължение при заемането на свободно работно място с постоянен характер, трудовите договори да бъдат за неопределено време.

Чл. 10. При съкращаване на щата или намаляване на обема на работата работодателят има право на подбор при съблюдаване на следните критерии:

         1. В интерес на работата той може да прекрати трудовия договор на служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.

.                                   2. Работещите пенсионери и служители, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се уволняват преди всички други.

                                     3. Членовете на синдикатите могат да бъдат уволнявани на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Кодекса на труда само след предварителното съгласие на ръководството на синдикалната организация в учебното заведение.

                                     4. Страните се договарят да има два месеца срок за предизвестие при прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 328, ал.1, т.т. 1,2,3 от Кодекса на труда

 

 ІІІ. УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

Чл. 11. /1/ Работодателите се задължават да осигурят безопасни и здравословни условия на труд.

              /2/ Синдикатът приема да следи за действащите условия на труд и да сигнализира работодателите за забелязаните отклонения и нарушения.

             /3/ Работодателите със съдействието на синдикалните организации изработват Правила и инструкции за безопасна работа в съответствие с изискванията на нормативните документи, които се обявяват на работните места, съобразени с тези на Изпълнителната агенция – Главна инспекция по труда.

Чл. 12. На основание чл. 156 А от Кодекса на труда страните по договора се споразумяха за членовете на синдикатите и на организациите на работодателите да се определят по-големи размери на отпуски по чл. 155 и чл. 156 от Кодекса на труда.

           

                   1. Размерът на основния платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 2 от КТ се определя на 30 работни дни.

                   2. Размерът на удължения платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 3 от КТ и чл. 24, ал. 1 от Наредбата за работното време почивките и отпуските за педагогическите кадри се определя на 56 работни дни.

По смисъла на чл. 319 от КТ:

                        - за учители и директори – 60 работни дни

                        - за всички останали – 30 работни дни

Отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения:

                        - при встъпване в брак – 2 работни дни

                        - при кръводаряване – 2 работни дни

                        - при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра, родител на другия съпруг или други роднини по права линия – 2 работни дни

За времето на отпуск по т. 4 работодателят заплаща на служителя възнаграждение съгласно чл. 177 от КТ.

              5. Платен отпуск за 2 и повече живи деца:

                        - служителка с две живи деца до 18-годишна възраст има право на 2 работни дни, а служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст – на 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година

                        - служителката има право да ползва този отпуск включително и за календарната година, в която някое или всички деца навършват 18-годишна възраст.

              6. Работодателят дава съгласие работник или служител, член на синдикат или на работодателска организация – страна по договора, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството по специалност, приложима в учебното звено, да ползва платен отпуск за обучение съгласно чл. 169 и чл. 170 от КТ, като не се нарушава учебния процес в училището.

Чл. 13. Работодателят и председателят на синдикалната организация в учебното заведение изготвят план-график за ползването на платените годишни отпуски на служителите в срок до 30. май. За всяка календарна година.

Чл. 14. Работодателите на детските градини, с Правилниците за вътрешния ред, определят 30-минутна почивка за работещите в рамките на работния ден.

 

              ІV. СОЦИАЛНИ ФОНДОВЕ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

Чл. 15. Кметът и работодателите осигуряват ежемесечно средствата за фонд СБКО в размер на 3% от ФРЗ.

Чл. 16. Работодателите осигуряват, в рамките на бюджета, средства за работно облекло в размер на не по-малко от една минимална работна заплата за страната и транспортни разходи на пътуващите служители по време на служебната им заетост, в размери, уточнени в допълнително споразумение между страните.

Чл. 17. Кметът, работодателите и синдикатът се задължават да осъществяват съвместно дейността по формирането на фонд “Допълнително доброволно пенсионно осигуряване” за всички работещи в отрасъл “Средно образование” в община Хасково.

 

V. СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ

Чл. 18. Кметът се задължава да предоставя за разглеждане и съгласуване в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество проектите за нови нормативни актове, както и измененията и допълненията на действащите, отнасящи се до трудовите и осигурителните отношения на служителите.

Чл. 19.  /1/ За осъществяване на синдикална дейност се ползва платен отпуск по чл. 159 от КТ, в размер както следва:

                        - 64 часа за председател на организацията в учебното заведение

                        - 80 часа за председател и секретар в общинско ръководство

                        - 104 часа за председател и секретар в регионално ръководство

                        - 128 часа за нещатни членове на национално ръководство и национални професионални секции

              /2/ За осъществяване на задачи с обществено значение по чл. 161, ал. 1 от КТ – участие в мероприятия на синдиката и националното му ръководство, обучения и др., редовите синдикални членове ползват платен служебен отпуск в размер на 40 часа, за която дейност представят съответен документ.

              /3/ За изпълнение на задачи, свързани с дейността на Сдружението на директорите, ръководството му ползва отпуск по чл. 161, ал. 1 от КТ в размер на 85 часа за една календарна година.

 

VІ. РАБОТНА ЗАПЛАТА

Чл. 20. Работната заплата в отрасъла се договаря в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество на национално ниво. Наредбата за заплащане на труда на работещите в средното образование е неделима част от този КТД.

Чл. 21.  /1/ Допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа на служителите от отрасъл “Средно образование” в община Хасково се определя на 1% за всяка година трудов стаж.

                        /2/ Работодателят се задължава да издава заповед за командировка  при провеждане на мероприятия включени в учебния план на учебното звено.

                        /3/ При командировка съгласно ал. 2, командированият получава дневни, пътни и квартирни, съгласно Наредбата за командировките.

                        /4/ На работници и служители с ненормиран работен ден, положили труд в почивни и празнични дни, както и нощен труд при командировките се заплаща трудово възнаграждение за извънреден труд в размерите по чл. 262 от КТ.

 

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. Колективният трудов договор за отрасъл “Средно образование” в община Хасково има действие спрямо членовете на организациите – страни по него.

Чл. 23. Настоящият КТД отменя действието на предхождащите го Колективни трудови договори в община Хасково на всички равнища.

Чл. 24. Договореностите в настоящия КТД са задължителни при сключването на КТД в учебните звена. В учебни звена, където няма синдикални организации договореностите на този КТД нямат приложение и са валидни само разпоредбите на КТ.

Чл. 25. Този КТД влиза в сила от деня на подписването му и е валиден до 04.06.2005 година.

 

ЗА РКС НА КНСБ                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбщС ЗА

ПРЕДСЕДАТЕЛ :          /П/                        ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО :  /П/

                           / В.ИВАНОВА/                                                                                 /К. КАЛЪПОВ/

 

 

ЗА ОбщКС НА СБУ                                    ЗА РЕГИОНАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА: /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:           /п/                                                                                             /Н. Консулов/

                              /Ат.Николова/

                                                   

                                                                                                      

 ЗА СРС “ПОДКРЕПА”   /п/         

                                      /Кл. Начев/

                                    

 ЗА РС “ОБРАЗОВАНИЕ”: /п/

                                       /Д. Виденов/

 

 Copyright 2004 (c)
РС "Заедно"

 

office@sbu-haskovo.com