<Синдикат на българските учители /СБУ/ - Хасково -> Документи -> Колективен трудов договор - отрасъл "Средно образование" в Община Хасково
 

гр. Хасково      
ул. "Христо Ботев" 1      
Бизнес център      
ет. 1, ст. 112, 118      
тел.: 038/ 66 53 18      

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
на отрасъл “Средно образование” в Община Хасково

 

 Община Хасково представлявана от инж. Георги Иванов – кмет на Община Хасково, наричан за кратко “Кмет” от една страна. Регионална стопанска камара представлявана от Николай Консулов – председател и Апостол Апостолов – председател на БСЧП,  наричани за кратко “Работодател”, от една страна и РС на КНСБ – Хасково, представляван от Василка Иванова – председател, Общинския координационен съвет на синдиката на българските учители – Хасково, представляван от Атанаска Николова- председател на СРС “Подкрепа”, представляван от Марио Бисеров – председател, РС “Образование” към КТ “Подкрепа”, представляван от Димитър Виденов – председател, наричан за краткост “Синдикат” от трета страна, сключиха настоящия колективен трудов договор за следното:

 

                                          І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/  Предмет на настоящия КТД са въпросите на трудовите отношения, трудовата заетост, социалното обслужване, осигурителните отношения и условията на труд в отрасъл “Средно образование” на територията на Община Хасково.
/2/  С КТД на равнище училище, детска градина и обслужващо звено не могат да се договарят по неблагоприятни условия на служителите от установените в този договор.
Чл.2  В този договор детските градини, училищата и обслужващите звена се наричат за краткост “Учебни звена”, а работещите в тях “Служители”.
Чл. 3 /1/  Кметът, работодателите, и синдикатът са трите страни на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество по проблемите на образованието в Община Хасково.
/2/  Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество организира своята работа по утвърден от него самия правила.

 

                                      ІІ. ТРУДОВА  ЗАЕТОСТ

Чл. 4  Структурни изменения в общинските учебни заведения могат да се предлагат от Кмета на Общината пред Общинския съвет след съгласуване с Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество.
Чл. 5  Кметът представя на синдиката в 14 дневен срок от поискването информация за:
1. Мрежата от учебни заведения;
2. Финансовото състояние, трудовите възнаграждения и заетост в общинските учебни заведения;
Чл. 6 Работодателят предоставя на синдикалната организация в 14 дневен срок от поискването информация за финансовото състояние на учебното заведение, трудовите възнаграждения и заетостта в съответното учебно заведение.
Чл. 7  Структурни промени в учебните заведения по време на учебната година се извършват само в случаите по чл. 12, ал. 6 от ППЗНП.
Чл. 8  Работодателите запазват работните си места на правоспособни учители с трудови договори за неопределено време /по тяхно желание/, които след спечелен конкурс са назначени за директори с трудови договори за определен срок на срока на тези договори.
Чл. 9 /1/ Работодателите могат да разкриват нови работни места, само след като осигурят задължителната норма преподавателска работа за правоспособните учители с постоянни трудови договори и в съответствие с квалификацията им и допълнителната нормативна уредба.
/2/   В случаите, когато членовете на синдикатите – страна по договора работят с договор за заместване след освобождаването на мястото на титуляра може да се ползва с предимство при сключване на новия трудов договор при равни условия по кодекса на труда.
/3/  Работодателят поема задължения при заемането на свободното място с постоянен характер, трудовите договори да бъдат за неопределено време.
Чл. 10 При съкращаване на щата при намаляване на обема на работа работодателят има право на подбор при съблюдаване на следните критерии:

 1. В интерес на работата той може да прекрати трудовия договор на служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-високи квалификации и работят по-добре;
 2.  Работещи пенсионери и служители, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се уволняват преди всички други;
 3. членовете на синдикатите могат да бъдат уволнявани на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 и т. 3 от кодекса на труда, само след предварително съгласие на съответния синдикален орган;
 4. Страните се договарят да има два месеца срок за предизвестие при прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 328. ал. 1, т. 1,2,3 от КТ;

                                          
ІІІ. УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл. 11 /1/  работодателите се задължават да осигурят безопасни и здравословни условия на труд.
/2/  Синдикатът приема да следи за действащите условия на труд и сигнализира работодателите за забелязаните отклонения и нарушения;
/3/  работодателите със съдействието на синдикалните организации изработват Правила и инструкции за безопасна работа в съответствие с изискванията на нормативните документи, които се обявяват на работните места, съобразени с тези на изпълнителната агенция – Главна инспекция по труда;
/4/  Нова Разходите за задължителните медицински изследвания  в детските заведения определените по Наредба №3 на МЗ  лица са за сметка на работодателя и се извършват по ред и начин определен от него.
Чл.  12 На основание чл. 156 А ат КТ, са страните по договора се споразумяха за членовете на синдикатите и на организациите на работодателите да се определят по-големи размери на отпуски по чл. 155 и чл. 156 от КТ.
1. Размерът на основния платен годишен отпуск за помощния персонал по чл. 155 ал. 5 от КТ се определя на 30 работни дни.
2 .Размерът на удължения платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 5 ат КТ и чл. 24, ал. 1 от наредбата за работното време, почивките и отпуските на педагогическите кадри в училищата и обслужващите звена се определя на 56 работни дни, а за работещите в ОДЗ и ЦДГ педагогически кадри – 58 работни дни.
По смисъла  на чл. 319 от КТ:

 1. за учители  и директори 60 работни дни;
 2. за всички останали 30 работни дни

Отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения:

 1. при встъпване в брак – 2 работни дни
 2. при кръводаряване – 2 работни дни
 3. при смърт на родител, дете, съпруг, сестра, родител на другия съпруг или други роднини по права линия – 2 работни дни

За времето на отпуск по т. 4 работодателят заплаща на служителя възнаграждение съгласно чл. 177 от КТ.
За времето на отпуск по т. 4 работодателят заплаща на служителя възнаграждение съгласно чл. 177 от КТ.
3.  Платен отпуск за две и повече  живи деца:
- служителка с две и повече живи деца до 18 годишна възраст има право на два работни дни, а служителка с три и повече живи деца до 18 годишна възраст – на 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година;
- служителката има право да ползва този отпуск включително и за календарната година, в която някое или всички деца навършват 18 годишна възраст;
4.  Работодателят дава съгласие, работник или служител, член на синдикат или на работодателска организация – страна по договора, който учи в средни или висши училища без откъсване от производството по специалност, приложима в учебното звено, да ползва платен отпуск за обучение, съгласно чл. 169 и чл. 170 от КТ, като не нарушава учебния процес в учебното заведение.
Чл. 13.  Работодателят и председателят на синдикалните организации в учебното заведение изготвят план-график за ползването на платените годишни отпуски на служителите в срок до 30 май за всяка календарна година.
Чл. 14.  Работодателите на детските градини, с правилника за вътрешния ред определят 30 минутна почивка на работещите в рамките на работния ден.

        

ІV. СОЦИАЛНИ  ФОНДОВЕ  И  СОЦИАЛНО  ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 15. Кметът и работодателите осигуряват ежемесечно средствата на фонд СБКО в  размер на 3% от ФРЗ.
Чл. 16. /1/  Работодателите осигуряват ежегодно в рамките на бюджета средства за работна облекло в размер на не по-малко от една минимална работна заплата за страната и транспортни разходи на пътуващите служители на територията на Община Хасково по време на служебната им заетост.
/2/  Работното облекло на служителите в ЦДГ и ОДЗ трябва да съответства на условията на труд в съответното детско заведение.
Чл. 17  Кметът, работодателите и синдикатът се задължават да  осъществяват съвместно дейността по формиране на фонд “Допълнително доброволно пенсионно осигуряване” за всички работещи в отрасъл “Средно образование” в Община Хасково.

                  

V. СИНДИКАЛНА  ДЕЙНОСТ

Чл. 18  Кметът се задължава да предостави за разглеждане и съгласуване в Отрасловия съвет за тристранна сътрудничество проектите за нови нормативни актове, както и измененията и допълненията на действащите, отнасящи се  до трудовите и осигурителните отношения на служителите.
Чл. 19 /1/  За осъществяване на синдикална дейност се ползва платен отпуск по чл. 159 от КТ в размер, както следва:

 1. 64 часа за председател на организация в учебно заведение;
 2. 96 часа за председател и секретар в общинско ръководство
 3. 104 часа за председател и секретар в регионално ръководство;
 4. 128 часа за нещатни членове на национално ръководство и национални професионални секции;
 5. /2/  за осъществяване на задачи с обществено значение по чл. 161, ал. 1 от КТ – участие в мероприятие на синдиката и националното му ръководство, обучение и др., редовните синдикални членове ползват платен отпуск в размер на 40 часа, за която дейност представя съответен документ.
 6. /3/  за изпълнение на задачи свързани с дейността на сдружението на директорите, ръководството му ползва отпуск по чл. 161, ал. 1 от КТ в размер на 85 часа  за една календарна година.

     

                             
VІ. РАБОТНА  ЗАПЛАТА

Чл. 20  Работната заплата в отрасъла се договаря в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество на национално ниво. Наредбата за заплащане на труда на работещите в средното образование е неделима част от този КТД.
Чл. 21/1/  Допълнителното  трудово възнаграждение за продължителна работа на служителите от отрасъл “Средно образование” в Община Хасково се определя на 1% за всяка година трудов стаж.
/2/  Работодателят се задължава за издава заповед за командировка при провеждане на мероприятия включени в учебния план на учебно звено.
/3/  При командировка съгласно ал. 2 командированият получава дневни, пътни и квартирни, съгласно Наредбата за командировките.
/4/  На работниците и служителите с ненормиран работен ден, положили труд в почивни и празнични дни, както и нощен труд при командировките се заплаща трудово възнаграждение за извънреден труд в размерите посочени в чл. 262 от КТ.

        

        VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22  Колективният трудов договор за отрасъл “Средно образование” в Община  Хасково има действие само спрямо организациите – страни по него
Чл.23  За изпълнение клаузите на този КТД председателите на  синдикалните организации в учебните звена са длъжни да предоставят актуализиран списък на членовете на синдиката при поискване от работодателя.
Чл. 24  Договореностите в настоящия КТД са задължителни при сключване на КТД в отделните учебни звена. В учебните звена , където няма синдикални организации договореностите по този КТД нямат приложение и са валидни само разпоредбите на КТ.
Чл. 25  Този КТД влиза в сила от 06.06.2007г. и е валиден до 06.06.2009 година.

 

 Copyright 2004 (c)
РС "Заедно"

 

office@sbu-haskovo.com