гр. Хасково      
ул. "Христо Ботев" 1      
Бизнес център      
ет. 1, ст. 112, 118      
тел.: 038/ 66 53 18      

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

ЗА ОТРАСЪЛ “СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ”

 

Днес, 01.06.2004 година, в съответствие с чл. 51б от Кодекса на труда и приемайки принципите, залегнали в ХАРТАТА ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, приета от правителството на Република България, КНСБ, КТ “Подкрепа” и национално представителните работодателски организации на 15.02.2002 г., между Министерство на образованието и науката, представлявано от доц. Д-р Игор Дамянов – министър, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), представляван от Самуил Шейнин – председател, Сдружението на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ), представлявано от Стефанка Балева – председател, наричани за краткост “РАБОТОДАТЕЛ”, от една страна и Синдиката на българските учители към КНСБ, представляван от Янка Такева – председател, Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа”, представляван от Крум Крумов – председател и Независимия учителски синдикат към КНСБ, представляван от Аспарух Томов – председател, наричани за краткост “СИНДИКАТИ”, от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

  

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ РАБОТОДАТЕЛЯТ и СИНДИКАТИТЕ взаимно признават правото си на страни по Колективния трудов договор и приемат да се ръководят в действията и отношенията си от принципите на равнопоставеност.

                 /2/ Страните по договора се задължават в хода на социалното партньорство и преговорите да проявяват взаимно уважение, зачитане и съгласуване на интересите на всяка от страните, добронамерено уреждане на проблемите от взаимен интерес и предотвратяване на спорове и конфликти.

 

 ІІ. ПРЕДМЕТ И ДЕЙСТВИЕ НА КТД

Чл. 2.   /1/ Предмет на настоящия Колективен трудов договор /КТД/ са въпросите на трудовите, осигурителните и социалните отношения, и на жизненото равнище, които не са регламентирани с повелителни разпоредби на Кодекса на труда и действащите подзаконови нормативни актове, свързани с него.

                /2/ В детски градини, училища и обслужващи звена, в които има синдикална(и) организация(и) – страна по Отрасловия КТД, настоящите договорености са минимални по размер и имат задължителен за изпълнение от работодателя характер спрямо членуващите в тези организации.

               /3/ С колективни трудови договори на равнище по-ниско от отраслово могат да се договарят по-благоприятни условия за работниците и служителите от установените в този договор.

Чл. 3.   /1/ В този договор детските градини, училищата и обслужващите звена се наричат за краткост “УЧЕБНИ ЗВЕНА”, а работещите в тях – “РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ”.

                   /2/ Обслужващи звена, за които се прилага настоящият КТД са звена по смисъла на чл. 33а от ЗНП и чл. 76 от ППЗНП.

Чл. 4.   /1/ Настоящият КТД има действие за работниците и служителите, членове на синдикалните организации и организациите на работодателите – страни по договора, в държавните и общинските училища, детските градини и обслужващите звена по смисъла на чл. 3 от този договор, в т. ч. и в училищата, финансирани от други ведомства.

                 /2/ Работниците и служителите, които не членуват в синдикатите – страна по договора, могат да се присъединят само към сключения от техния работодател Колективен трудов договор в учебното звено, при условия и по ред, определени от страните по договора, съгласно чл. 57, ал. 2 от Кодекса на труда. За целта страните по договора в учебните звена определят:

                   - условия и ред за взаимно информиране при присъединяване със заявление до работодателя и до ръководствата на синдикалните организации – страни по договора;

                   - процедурата и сроковете, в които става присъединяването;

                   - поносими и достойни условия за присъединяване, които могат да бъдат присъединителни или солидарни вноски, насочвани за социални потребности и за дейности по сътрудничеството и колективното договаряне.

 

ІІІ. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 5.     /1/ В сроковете,  предвидени в ППЗНП, министерството на образованието и науката разработва, обсъжда със социалните партньори и утвърждава промени в училищната мрежа отчитайки следните показатели и критерии:

                 - разпоредбите на действащите нормативни актове;

                  - демографския прираст на деца и ученици, съобразен с данните за съответните общини;

                   - броя на необхванати и отпаднали ученици в задължителна училищна възраст и намиране на възможности за тяхното обхващане и задържане в училищата;

                    - създаване в общините условия за обучение на учениците от І до ІV клас по местоживеене, а на учениците от V до VІІІ клас по местоживеене или в средищни училища при осигурен специализиран транспорт и/или общежитие;

                   - баланса на завършващите VІІ и VІІІ класове и предложения от областите план-прием за средните училища;

                   - потребностите от нови професии и специалности в средното образование;

                   - специфични потребности от професионално подготвени кадри за регионалната икономика.

           /2/ Министерство на образованието и науката да разработи, обсъди със социалните партньори и приеме:

               1. Програма за финансово осигуряване на:

                   - изпреварваща професионална квалификация на учителите, които ще осъществят новото учебно съдържание в началния етап и в следващите класове;

                   - своевременна професионална квалификация и преквалификация на учителите за нуждите на чуждоезиковото обучение в началния етап и в следващите класове в системата на средното образование;

                   - материално-техническата и дидактическата база, съответстваща на нуждите на учебно-възпитателния процес при осъществяване на новото учебно съдържание, чуждоезиковото обучение и информационните технологии.

              2. За задоволяване потребностите от правоспособни педагогически кадри в преструктурираната и оптимизирана мрежа на учебните звена МОН да обсъди и съгласувано с ръководствата на висшите училища да внесе за утвърждаване от Министерски съвет на промени в държавните изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационни степени и единни държавни изисквания по специалностите от регулираните професии, с оглед създаване на възможности за придобиване на втора и трета специалност при завършване на висшето образование.

Чл. 6.  /1/ По време на учебната година да не се извършват структурни промени в учебните звена, с изключение на случаите, предвидени в чл. 12, ал. 6 от ППЗНП.

                /2/ При структурни промени МОН предоставя на социалните партньори предварителни разчети за броя на оставащите без работа учители и възможностите за тяхната преквалификация, с оглед пренасочването им в системата на народната просвета или други отрасли.

Чл. 7.    /1/ При прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 328, ал.1, т. 2 и т.3 от КТ, в рамките на утвърдената численост на персонала, работодателят спазва следните условия и процедура:

                   1. Информира синдикатите за:

                        - причините и необходимостта от намаляване числеността на персонала;

                        - броя и имената на подлежащите за съкращение по категории персонал и професии;

                        - критериите за подбор;

                        - възможностите за пренасочване на освободения персонал.

                   2. Не прекратява трудовите правоотношения на работници и служители в трудоспособна възраст, ако по същите специалности има работни места, които се заемат от пенсионери или такива, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

                   3. Не сключва трудови договори с външни лица, освен за длъжности, за които има специфични изисквания за заемането им.

                   4. Уволнява по чл. 328, ал. 1, т. 2 и т. 3 от КТ работници и служители, членове на синдикатите – страна по договора, след предварително съгласие на съответния синдикален орган за всеки отделен случай.

                   5. Не сключва граждански договор за изпълнение на работа, равностойна на съкратеното работно място.

              /2/ Синдикалното ръководство се задължава в срок не повече от 7 /седем/ дни да изрази мнение по промените по ал. 1, т. 1 и да предложи алтернативи, както и да даде отговор по ал. 1, т. 4.

Чл. 8. Работодателят може да разкрива нови работни места само след като осигури задължителната норма преподавателска работа на правоспособни учители с безсрочни трудови договори, в съответствие с индивидуалните им трудови договори, техните специалности и действащата правна уредба.

Чл. 9. Работодателят запазва работните места на правоспособни учители с безсрочни трудови договори (по тяхно желание), които:

                   1. След спечелен конкурс са назначени за директори със срочни трудови договори – за срока на тези договори;

                   2. Са назначени за временно изпълняващи длъжността “директор” на учебно звено – за срока на договора.

Чл. 10.  /1/ МОН поема ангажименти:

                   1. Да не завишава действащите нармативи за определяне броя на учениците и децата в паралелките и групите на учебните заведения;

                   2. Да не завишава действащите норми за задължителна преподавателска работа на педагогическите кадри;

                   3. Да не намалява нормата за численост на персонала спрямо действащите към този момент;

                   4. Часовете на класа, освен за допълване на преподавателския норматив, да се използват и за запазване на щатни учителски места, на застрашените от съкращение учители.

              /2/ При необходимост, свързана с изпълнението на акт на изпълнителната или на законодателната власт, страните по договора обсъждат съвместно налагащите се промени по ал. 1.

Чл. 11. МОН и директорите на учебните звена предоставят на синдикатите, в 14-дневен срок от поискването, информация за:

              1. Промените в мрежата на учебните звена;

               2. Финансовото състояние, трудовите възнаграждения, социалните плащания, щатните разписания и заетостта в подчинените им учебни звена.

Чл. 12. Работодателят е длъжен при сключване на трудови договори с работниците и служителите стриктно да спазва изискванията, регламентирани в чл. 62 и 63 от Кодекса на труда.

Чл. 13.  /1/ Работодателят сключва срочни трудови договори с работниците и служителите при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 68 от КТ и §1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.

                 /2/ В случаите, когато членове на синдикатите – страна по договора, работят с договор за заместване, след освобождаването на мястото от титуляра, могат да се ползват с предимство при сключването на новия трудов договор.

                /3/ Работодателят поема задължение при заемането на свободно работно място с постоянен характер, трудовите договори да бъдат безсрочни при спазване на реда по ал. 1.

Чл. 14. Страните се договарят, за членовете на синдикатите и на работодателските организации – страни по договора, да има два месеца срок за предизвестие при прекратяване на трудовите правоотношения по чл.328, ал. 1, т. 1, т. 2 и т.3 от Кодекса на труда.

 

ІV. ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 15.  /1/ Работната заплата се определя със споразумение между работодатели и синдикати, въз основа на което се изработва Наредба за работната заплата на заетите в средното образование в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера и подзаконовите актове за работната заплата.

              /2/ Служителите имат право на допълнително трудово възнаграждение за прослужена работа в размер на 0,9 на сто от основното трудово възнаграждение. Слес писмено съгласие на министъра на финансите, допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа се променя на 1(едно) на сто  от основното трудово възнаграждение.

              /3/ Постигнатите договорености по ал. 1 са неделима част от настоящия КТД.

Чл. 16. /1/ В бюджета на Министерство на образованието и науката да се запишат на отделен ред средствата за ЦДГ, училища и обслужващи звена, финансирани чрез МОН.

            /2/ Работодателите извършват увеличаване на работните заплати на заетите в учебните звена работници и служители в срок и размер, определени от Министерски съвет и диференцирани с Наредбата за работната заплата.

Чл. 17. Страните по договора се споразумяха в срок до м. октомври 2004 г. да се изработи Наредба за кариерното развитие на педагогическите кадри и заплащане на труда на работещите в средното образование.

Чл. 18.  /1/ При всяко актуализиране на годишните средства за работна заплата да се актуализират и средствата по § 35 от Закона за народната просвета.

                 /2/ Годишните средства за квалификация на учителите да се определят в размер до 0,8 на сто от годишните средства за работна заплата, след писмено съгласие на Министерство на финансите.

                /3/ Измененията и допълненията на Наредба № 3 на Министерство на образованието и науката от 1999 год. Да се утвърдят в срок до 30 дни след публикуването в Държавен вестник на ПМС за изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България.

 

V. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

Чл. 19. Разпределението на работното време, графиците за работа на смени, условията и реда за полагане на нощен и извънреден труд и отчитането на работното време се уреждат с Кодекса на труда и Правилника за вътрешния трудов ред на всяко учебно звено, който се обсъжда и приема съгласно чл. 37 от Кодекса на труда.

Чл. 20. На основание чл. 156 А от Кодекса на труда страните по договора се споразумяха за членовете на синдикатите и на организациите на работодателите да се определят по-големи размери на отпуски по чл. 155 и 156 от Кодекса на труда:

              1. Конкретният размер на удължения основен платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 2 се определя на 28 работни дни.

              2. Конкретният размер на удължения платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 3 от КТ и чл. 24, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските за педагогическите кадри се определя на 56 работни дни.

              3. Допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, т. 2 от КТ – не по-малко от 8 работни дни. Списъкът на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден, се определя от всеки работодател и ръководството на синдикалната организация – страна по договора, съгласно чл. 139, ал. 4 от КТ.

Чл. 21. При ползване на отпуск по чл. !%:, ал. 1, т.1, 2 и 3 от КТ на работника и служителя се изплаща възнаграждение от работодателя по реда на чл. 177 от КТ.

Чл. 22.  /1/ Работничка или служителка, член на синдикат – страна по договора, или присъединила се по реда на чл. 57, ал. 2 от КТ, с две живи деца до 18-годишна възраст, има право на 2 работни дни, а с 3 и повече живи деца до 18-годишна възраст – на 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година, съгласно чл. 168 от КТ.

              /2/ При условията на ал. 1, право на този отпуск има работник или служител, който вместо майката, се грижи за отглеждането на детето.

Чл. 23. Работодателят дава съгласие работник или служител, член на синдикат или на работодателска организация –страна по договора, който учи в средно или висше училище, без откъсване от производството по специалност, приложима в учебното заведение, да ползва платен отпуск за обучение съгласно чл. 169 и чл. 170 от Кодекса на труда.

Чл. 24. Работодателят, съвместно със синдикатите – страна по договора, изготвят план-графика за ползването на платените годишни отпуски на работниците и служителите, съгласно вътрешно споразумение.

Чл. 25. Директорите на предучилищните заведения и на специалните училища, с Правилника за вътрешния трудов ред, могат да определят почивка за работещите, в рамките на работното време, като гарантират опазването на живота и здравето на децата и учениците.

   

VІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Чл. 26.    /1/ Работодателят и финансиращият орган осигуряват средства за “социално-битово и културно обслужване” в размер на 3% от средствата за работна заплата. Същите се осигуряват ежемесечно.

                   /2/ Редът за разпределение и ползване на средствата за СБКО се определя от общите събрания на работниците и служителите в учебните звена.

Чл. 27. Работодателите изплащат транспортните разходи на пътуващите учители в размер на не по-малко от 85 на сто от стойността на абонаментните карти или билетите, съгласно Наредба за заплащане на превозни разходи на работниците и служителите и ежегодните постановления на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет. Транспортните разноски се изплащат по време на служебната заетост.

Чл. 28. Работодателите и финансиращият орган осигуряват средства за работно облекло на всички работници и служители в размер на не по-малко от една минимална работна заплата, в съответствие с Наредбата за безплатно работно и униформено облекло.

 

VІІ. УСЛОВИЯ  ЗА  СИНДИКАЛНА   ДЕЙНОСТ  И   ЗА РАБОТА  НА  СЪВЕТИТЕ  ЗА  ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чл. 29. В съответствие с чл. 46 от Кодекса на труда за осъществяване на синдикална дейност работодателят осигурява безвъзмездно необходимите материални условия на синдикалната и работодателска организация – помещения, според възможностите в учебното звено, ползване на размножителна техника, материали и др.

Чл. 30. За осъществяване на синдикална дейност в една календарна година, се ползва платен отпуск по чл. 159 от КТ в размер както следва:

                   - 64 часа за председател на организацията в учебното звено;

                   - 96 часа за председател и секретар в общинско ръководство;

                   - 104 часа за председател и секретар в регионално ръководство;

                   - 128 часа за нещатни членове на национално ръководство и национални професионални секции.

Чл. 31.  /1/ Работодателите изпълняват задълженията си спрямо синдикалните организации за осигуряване условия за синдикална дейност след представяне на удостоверение за легитимност, издадено от упълномощените органи на синдикатите – страна по договора.

                 /2/ Удостоверенията по предходната алинея се представят еднократно в началото на всяка учебна година и в случай на промяна на субекта, представящ синдикалния орган.

Чл. 32.   /1/ За осъществяване на задачи с обществено значение по чл. 161, ал. 1 от КТ – участие в мероприятия на синдиката и националното му ръководство, обучения и др. редовите синдикални членове ползват платен служебен отпуск в размер на 40 часа, за която дейност представят съответен документ.

              /2/ За изпълнение на задачи, свързани с дейността на организациите на работодателите – страна по договора и за участие в работата на отрасловия и общинските съвети за тристранно сътрудничество, членовете им ползват платен служебен отпуск по чл. 161, ал. 1 от Кодекса на труда, в размер, както следва:

                   - 40 часа за член на организация на съюза;

                   - 64 часа за изборна длъжност в общинско ръководство на съюза;

                   - 96 часа за изборна длъжност в областно ръководство на съюза;

                   - 128 часа за изборна длъжност в национално ръководство на съюза.

Чл. 33. МОН предоставя на социалните партньори проекти на нови нормативни актове както и измененията и допълненията на действащите, отнасящи се до трудовите и осигурителните отношения и условията на труд за работещите в системата на народната просвета и осигурява участието на партньорите в обсъждането им в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество.

  

VІІІ. УСЛОВИЯ  НА  ТРУД

Чл. 34.  /1/ МОН поема задължение в срок до края на 2004 г. да разработи и съгласува със социалните партньори:

                   1. Държавни образователни изисквания за едногодишна издръжка на ученици в държавните училища и на деца в държавните и общинските детски градини, съгласно чл. 16, т. 17 от Закона за народната просвета.

                   2. Държавни образователни изисквания за материално-техническа база на учебните звена, съгласно ЗНП.

              /2/ Държавните образователни изисквания по ал. 1, по предложение на МОН, се приемат с Наредби на Министерски съвет, съгласно чл. 17, т. 2 от КТ.

Чл. 35. Страните по настоящия КТД се задължават съвместно да съдействат за осигуряването на здравословни, безопасни и хигиенни условия на труд, като разходите за това се поемат от работодателите в учебните звена, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и приетите подзаконови актове по прилагането му.

Чл. 36. МОН се задължава да организира обучение на директорите на учебните звена по охраната и хигиената на труда и създаване на безопасни условия на труд за работещите в системата на народната просвета.

Чл.37. Работодателите със съдействието на синдикалните организации разработват Правила и инструкции за безопасна работа в съответствие с изискванията на нормативните документи, които се обявяват на работните места, съобразени с тези на Изпълнителната агенция – “Главна инспекция по труда”.

Чл. 38. МОН със съдействието на социалните партньори да предложи и отстоява пред Министерски съвет с бюджета за 2005 г. и следващите години да се осигурят средства за привеждане на материално-техническата и дидактическата база в съответствие с изискванията за нормално провеждане на учебно-възпитателния процес.

Чл. 39. В съответствие с чл. 17 от Наредба № 3 от 19.04.2001 год. на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място /обн. ДВ бр.46/15.05.2001 год./, работодателят изготвя списък на работещите в учебното звено, които имат право на специално работно облекло и лични предпазни средства.

Чл. 40. Страните по договора поемат задължение да предложат и отстояват пред Министерството на здравеопазването проект за изменение и допълнение на Наредба №3 от 17.04.2000 г. на Министерството на здравеопазването за здравните кабинети в детските заведения и училищата, с цел подобряване на ученическото медицинско обслужване.

Чл.41. МОН, със съдействието на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика, в срок до края на 2004 г. да организира национално изследване на заболеваемостта на учители и ученици и факторите, които им влияят.

Чл. 42.  Служител, който освен своята работа или длъжност работи по вътрешно заместване, има право на допълнително възнаграждение в размер на 60 на сто от началната работна заплата на замествания.

Чл. 43.  /1/ Работодателят се задължава да издава заповед за командировка при провеждане на мероприятия включени в учебния план на учебното звено.

                 /2/ При командировка съгласно ал. 1, командированият получава дневни, пътни и квартирни, съгласно Наредбата за командировките.

                 /3/ На работници и служители с ненормиран работен ден, положили труд в почивни и празнични дни се заплаща трудово възнаграждение за извънреден труд в размерите по чл. 262, ал.1, т. 2 и 3 от Кодекса на труда.

 

ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 44.  /1/ Настоящият КТД влиза в сила от деня на подписването му и е валиден за срок от две години.

              /2/ Изменения и допълнения на Колективния трудов договор се извършват по реда на неговото сключване с подписване на анекс, който е неразделна част от КТД.

              /3/ Всяка от страните по КТД може да поиска неговото изменение и допълнение. За целта съответната страна представя писмена покана, придружена от проектите на текстове на предлаганите промени. До 15 дни след подаването на тази покана трябва да започнат преговори между страните.

              /4/ При промяна на законодателството страните поемат задължения да извършат съответните промени в настоящия КТД, съгласно чл. 56 от КТ, след обсъждането им от страните по него.

Чл. 45. Страните по настоящия КТД се споразумяват съобразно чл. 53, ал. 3 и 4 от КТ в седем дневен срок след неговото подписване да заявят вписването му пред Изпълнителната агенция – “Главна инспекция по труда”.

Чл. 46. Действието на този Колективен трудов договор, както и действието на колективните трудови договори на ниво община и в учебните звена, продължава независимо от промяна на субектите, изпълняващи функциите на работодатели.

Чл. 47. Страните по този КТД се задължават да създадат необходимата организация и механизми за изпълнение на постигнатите договорености.

Чл. 48. Синдикатите – страна по договора, поемат задължение да не предприемат ефективни стачни действия по изпълнените договорености от Колективния трудов договор.

Чл. 49. В учебни звена, където има повече от една синдикална организация (секция), се изработва и представя на работодателя общ проект на Колективен трудов договор, в съответствие с чл. 51-а, ал. 2 от КТ.

Чл. 50. В учебни звена, където няма синдикални организации – страна по договора, договореностите на отрасловия КТД нямат приложение и са валидни само разпоредбите на Кодекса на труда.

Чл. 51. Страните се задължават да запознават работниците и служителите в учебните звена с настоящия КТД и анексите към него и да им предоставят екземпляри от тях.

Чл. 52. Настоящият КТД се сключи в 7 /седем/ еднакви екземпляри – по един за всяка от страните и един за Изпълнителна агенция – “Главна инспекция по труда”.

 

ЗА СБУ ПРИ КНСБ      /п/                                                                     ЗА МОН      /п/

               ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Янка Такева                                                МИНИСТЪР: Игор Дамянов

 

ЗА СИНДИКАТ “ОБРАЗОВАНИЕ”                                                             ЗА “СРСНПБ”        

КЪМ КТ “ПОДКРЕПА”          /п/                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Самуил Шейнин

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Крум Крумов

ЗА НУС ПРИ КНСБ;ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                                    ЗА “СДСОРБ”; ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

 Copyright 2004 (c)
РС "Заедно"

 

office@sbu-haskovo.com