гр. Хасково
ул. "Христо Ботев" 1
Бизнес център
ет. 1, ст. 112, 118
тел.: 038/ 66 53 182006 - 2010

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Създаване на необходимите условия и предпоставки за равен достъп до образование и осигуряване на високо качество на подготовка на младото поколение за пълноценен живот и дейност.

І. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАДАЧИ:

1. Оптимизиране на структурата на образователната система в съответствие с потребностите на обществото и пазара на труда.
2. Развитие на средното образование за периода 2006 – 2010 г.
3. Децентрализация и гарантирано участие на гражданското общество в изработването, прилагането и мониторинга на стратегията за развитие на образованието.
4. Обезпечаване на образователната система с необходимия финансов ресурс.

ДЕЙНОСТИ:

1. Проучване, разработване, съгласуване и утвърждаване на промени в мрежата на детските градини и училищата да се осъществява при отчитане на:
• демографското състояние;
• географското разположение на населеното място;
• икономическото развитие на отделната община;
• социалното положение на хората
• специфичните потребности от професионално подготвени кадри за регионалната икономика в т. ч. и потребности от нови специалности и професии.
Срок: ежегодно в сроковете на ППЗНП
Отг.: Областта и общините

2. Изработване на система за подбор и квалификация на управленските педагогически кадри на централно и регионално равнище.
3. Да се направи предложение до МОН за промени в структурата, организацията и функциите на РИО.
4. Синхронизиране на взаимодействието между институциите при осигуряване оптимизацията и управлението на средното образование на регионално и местно равнище.
Срок: 2006 г.
Отг.: РИО, общините

ІІ. ОСИГУРЯВАНЕ ОБХВАЩАНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

ЗАДАЧИ:
1. Обхващане на всички деца и ученици в задължителна училищна възраст и осигуряване на възможност на всеки да се обучава независимо от неговото местоживеене, произход, социално положение и здравословно състояние.
2. Да се създадат работещи механизми за прибиране и задържане в училище на необхванатите и отпаднали ученици.
3. Поетапно въвеждане на интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности в системата на средното образование.
ДЕЙНОСТИ:
1. Преглед, анализ и оценка на състоянието на неприбраните и отпаднали деца в детските градини и ученици в училищата и разработване на практически мерки за решаване на проблема на областно, общинско и училищно равнище.
Срок: месец април; ежегодно
Отг.: РИО, общините и училищата

2. Общините да осигурят условия за осъществяване на обучението на учениците от І-ІV клас по местоживеене, а на учениците от V-VІІІ клас – по местоживеене, в средищното училище при осигурен специализиран транспорт и /или/ общежитие
Срок: 2005 г.
Отг.: РИО и общините
3. Осъществяване на непрекъснат и повсеместен контрол в училищата и общините по спазване изискванията на ППЗНП за преместване на подлежащите за задължително обучение ученици от едно в друго училище.
Срок: постоянен
Отг.: РИО
4. Изграждане на подкрепяща среда в детските градини и училищата за включване на деца със специални образователни потребности в образователния процес.
Срок: 2006 г.
Отг.: РИО
5. Постигане промяна в разбирането и нагласите на родителите и на обществеността в подкрепа на интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности.
Срок: постоянен
Отг.: РИО, общините, училищата, настоятелствата, медиите

6. Осъществяване на конкретни действия в детските градини и общините за увеличаване броя на обхванатите деца с 10%.
Срок: 2006-2007 г.
Отг.: общините и детските градини

ІІІ. ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАДАЧИ:
1. Анализ и оценка на качеството на общообразователната и професионална подготовка на учениците в съответствие със съвременното състояние на науката, техниката и технологиите и с потребностите от кадри за областта.
2. Приоритетно развитие на чуждоезиковото обучение, информационните технологии и гражданското образование в учебния процес.
3. Разширяване обхвата на ученици в целодневната организация на учебния ден.

 

 

ДЕЙНОСТИ:
1. На основата на анализа и оценката за качеството на средното образование и констатираните недостатъци да се приемат конкретни мерки за подобряване на организацията, ръководството, управлението и контрола на учебно-възпитателния процес и неговото материално, кадрово и финансово осигуряване.
Срок: 2006 г.
Отг.: РИО, общините

2. Създаване на условия за поетапно въвеждане на ранното чуждоезиково обучение и обезпечаването му с правоспособни учителски кадри.
Срок: съгласно учебния план
Отг.: РИО, общините

3. Допълнително щатно и финансово осигуряване на целодневната организация на учебния ден
Срок: 2006 г.
Отг.: общините

 

ІV. РАЗВИТИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ

ЗАДАЧИ:
1. Осигуряване на перманентно обучение и развитие на педагогическите кадри.
2. Осигуряване на непрекъсната квалификация на педагогическите кадри, решаващ фактор за високо качества на образование.

ДЕЙНОСТИ:
1. Разработване на план за потребността от педагогически кадри до 2010 г. за нуждите на средното образование в Хасковска област.
Срок: 2006 г.
Отг.: РИО, общините

2. Разширяване методическата дейност с учителските и ръководните педагогически кадри на училищно, общинско и регионално ниво.
Срок: 2005-2006 г.
Отг.: РИО, училищата

3. Ежегодно изготвяне на план-програма за квалификация на учителите по учебни предмети от новите учебни планове за всяка година.

V. ПОДОБРЯВАНЕ МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И КОМПЮТРИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАДАЧИ:
1. Привеждане на материално-техническата база и съоръженост на училищата, детските градини и обслужващите звена за осъществяване на съвременен учебно-възпитателен процес и модерно средно образование.
2. Създаване на условия и предпоставки за съхраняване и поддържане на материално-техническата база на училищата, детските градини и обслужващите звена.
3. Съпричастност и обществена активност на общини, фирми, училищни настоятелства, родители, стопански и неправителствени организации за осигуряване на допълнителни средства за модернизация на материално-техническата база.

 

 Copyright 2004 (c)
РС "Заедно"
office@sbu-haskovo.com