гр. Хасково      
ул. "Христо Ботев" 1      
Бизнес център      
ет. 1, ст. 112, 118      
тел.: 038/ 66 53 18      

 

УСТАВ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

 

ТОЗИ  УСТАВ  Е  ПРИЕТ  С  ПЪЛНО  БОЛШИНСТВО

ОТ  ЧЕТВЪРТИЯ  КОНГРЕС  НА  СБУ,

ПРОВЕДЕН  НА  30  И  31  МАЙ  2 000 г.  В  гр. СОФИЯ

I. ХАРАКТЕР, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

   

Чл. 1. Синдикатът на българските учители /СБУ/ e доброволна, независима организация за защита на гражданските права и свободи, на социално-икономическите, трудово-правните и професионалните права и интереси на работещите в образованието.

 

Чл. 2. Синдикатът осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на Република България, действащото законодателство и своя Устав. Той се бори за обновяване, деполитизиране и демократизиране на образованието.

 

Чл. 3. Синдикатът е независим от политическите партии, от държавните органи и структури, от обществените и религиозни движения. Той се ръководи единствено от волята на свойте членове.

 

Чл. 4. Основната цел на Синдиката е постигане на висок социален статус и обществен престиж на работещите в образованието.

Той защитава:

1.     Правото на труд и зачитане на човешкото достойнсво.

2.     Достойното заплащане труда на учителя и на работещите  в образованието,отговарящо на трудността и обществената значимост на професията, периодичното актуализиране и индексиране на заплатите и пенсиите.

3.     Правото на здравословни и безопасни условия на труд, на социално осигуряване, пълноценен отдих и възстановяване, съвременно здравно обслужване, увеличаване продължителността на платения отпуск.

4.     Приоритетно място на образованието в обществото, самостоятелността на училищата, детските градини и обслужващите звена, осигуряване на необходимите средства от държавния и местните бюджети.

5.     Норми и преподавателска заетост, които съответстват на физическите и психическите възможности на учителите и творческия характер на техния труд.

6.     Правото на повишаване на образованието и квалификацията, на преквалификация и създаване условия за самообразование и постигане на висок професионализъм.

 

Чл. 5. Синдикатът постига основните си цели чрез:

1.     Отстояване на своите платформи, програми, становища, позиции, искания и др. по социално-икономически, трудово-правни и професионални проблеми.

2.     Преговори, колективни трудови договори, споразумения и др.

3.     Социално-икономическа, трудово-правна и професионална защита на синдикалните членове.

4.     Предложения за промени на нормативни актове, управленски решения и действия, с които се накърняват законните права и интереси на синдикалните членове.

5.     Всички форми на синдикална дейност, съгласно действащото законодателство: публични събрания, митинги, демонстрации, шествия, протестни писма, декларации и др., и като крайно средство – стачка.

6.     Изискване намесата на международни организации при неспазване на конвенции, ратифицирани от Република България.

Чл. 6. Синдикатът е издател на вестник “Учителско дело”, на учебник на синдикалния активист, бюлетин и др. печатни материали.

 

Чл. 7. Синдикатът отстоява синдикалната солидарност чрез:

1.     Конфедериране с други синдикални организации, съюзи и движения в образованието, науката и други сфери.

2.     Членството в Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

3.     Участие в международното учителско движение като член на Интернационала на образованието.

 

Чл. 8. Синдикатът сътрудничи на равноправна основа с творчески съюзи, обществени организации, движения и др.

 

 

ІІ. ЧЛЕНУВАНЕ В СИНДИКАТА

 

Чл. 9. Член на Синдиката може да бъде всеки работещ или пенсионер от образователната система, който приема Платформата и Устава, не членува в други синдикални организации, в движения, които накърняват единството на СБУ и плаща редовно членския си внос.

1.     Членството в Синдиката е доброволно, без разлика на политически и религиозни убеждения, националност, етническа принадлежност, раса и пол.

2.     Встъпването в Синдиката се заявява с писмена молба до съответната синдикална организация.

3.     По мотивирано решение синдикалната организация може да откаже членство на кандидата.

4.     Членството се прекратява с писмена молба, при неплащане на членски внос за 3(три) последователни месеци или по решение на синдикалната организация.

5.     Синдикалното членство се запазва при излизане в дългосрочен отпуск и при пенсиониране.

 

Чл. 10. Всеки член на Синдиката има право:

1.     Да избира и да бъде избиран в органите на Синдиката.

2.     Да участва в разработването, обсъждането, приемането и реализирането на решенията на синдикалните организации.

3.     Да изразява свободно мнението си, да го отстоява на събрания, заседания, конференции, конгреси и др.

4.     Да получава информация за състоянието и перспективите на синдикалната дейност, да изисква отчет за изпълнението на приетите решения.

5.     Да отправя към синдикалните органи молби, жалби, мнения, предложения, критични бележки и др., свързани с жизнено важни проблеми, професионални и духовни потребности и да получава отговор и съдействие за тяхното решаване.

6.     Да получава безплатна трудово-правна защита и консултация от органите на Синдиката.

7.     Да участва лично в събрания и заседания на синдикалните организации и органи, когато се приемат решения във връзка с неговата дейност.

8.     Да получава морални и материални награди за синдикална дейност, както и помощи от средствата на Синдиката.

 

Чл. 11. Всеки член на Синдиката е длъжен:

1.     Да спазва Устава на СБУ, да плаща редовно членския си внос.

2.     Да отстоява единството му, да съблюдава синдикалната солидарност, да защитава неговия авторитет.

3.     Да спазва условията на колективния трудов договор, споразуменията и др., професионалния морал и етика.

4.     Да съблюдава и изпълнява решенията на ръководните и контролните органи на Синдиката.

 

Чл. 12. Всеки член на СБУ притежава членска карта, която при редовно платен членски внос периодично се заверява и служи за удостоверение на членството. При представяне тя осигурява ползването на посочените права. Синдикалните членове, при необходимост, получават от ИК на СБУ международна карта, която им дава определени предимства.

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

 

Чл. 13. Дейността на Синдиката се осъществява на основата на плурализма на мненията, синдикалната демокрация и солидарност, и изборността на всички ръководни и контролни органи.

 

Чл. 14. Решенията се вземат с обикновено мнозинство (половината плюс един от присъстващите), освен в случаите, предвидени в този Устав.

 

Чл. 15. Синдикатът се изгражда на следните принципи:

1.     Вътрешноотрасловият принцип дава възможност за представителство и защита на специфичните интереси на различните категории работници и служители, синдикални членове.

2.     Териториалният принцип осигурява възможност за обединяване на синдикалните организации, за общо представителство и за защита пред държавните и териториалните органи. Синдикатът може да изменя структурата си според промените в административно-териториалното деление на страната.

3.     Делегатският принцип осигурява демократичното избиране и формиране на синдикалните органи, делегирането на права, задължения и социални поръчки от страна на синдикалните организации към тях.

 

Чл. 16. Основна структурна единица на СБУ е синдикалната организация.

1.     Тя се изгражда в училището, детската градина, обслужващото звено и др. на принципа на самоорганизирането при наличие на не по-малко от трима души. Синдикалните членове определят конкретната дейност с оглед изпълнението на задачите, стоящи за решаване.

2.     Допуска се изграждане на синдикални организации от членовете на Синдиката от различни училища, детски градини, обслужващи звена и др., когато липсват условия за изграждане на самостоятелни организации в тях.

3.     Директорите на училищата, детските градини и обслужващи звена, в качеството си на служители, могат да изграждат свои синдикални организации към ОбщКС на СБУ, които да защитават техните интереси пред държавните органи и пред работодателите по въпросите на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище.

4.     Пенсионерите могат да членуват в организациите, в които са били или да изграждат свои организации към ОбщКС на СБУ.

5.     Синдикалната организация престава да бъде легитимна и се саморазпуска при неотчетен членски внос в ОбщКС на СБУ за 3 (три) последователни месеца.

 

Чл. 17. Висш орган на синдикалната организация е Общото събрание.

1.     Общото събрание се свиква от председателя, синдикалния комитет или по искане на най-малко 1/3 от членовете на синдикалната организация. То се провежда не по-малко от един път на два месеца и при необходимост.

2.     Общото събрание е редовно, ако присъстват най-малко от половината от членовете на синдикалната организация. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

3.     Общо събрание:

·        приема  програми, насоки и др. за дейността на синдикалната организация;

·        решава основните въпроси по защита на професионалните, социално-икономическите и трудово-правните интереси на своите членове;

·        обсъжда колективни трудови договори (КТД), споразумения и др. на учебното заведение, прави предложения по проектите на КТД, споразумения и др. на общинско и отраслово равнище;

·        приема решения по проблеми,  възникнали в учебното заведение;

·        определя основните положения на организационната и финансовата дейност;

·        ежегодно приема отчетите за дейността на Синдикалния комитет (СК), на Контролно-ревизионната комисия (КРК) и на Стачния комитет.

4.     Отчетно-изборното събрание се провежда на 5 (пет) години, а по искане на най-малко половината от членовете и през този период. То приема отчет за дейността на СК, доклад на КРК и утвърждава насоки за работа на синдикалната организация;избира с явно или тайно гласуване председател и секретари на Синдикалния комитет, председател и членове на Контролно-ревизионната комисия и на Стачния комитет. Броят на членовете на СК, на КРК и на Стачния комитет се определя от Отчетно-изборното събрание.

5.     За председател на Синдикалния комитет не може да бъде избран директорът на съответното училище, детска градина и обслужващо звено.

6.     Синдикалният комитет ръководи и организира дейността на организацията между отчетно-изборните събрания, отстоява правата на синдикалните членове пред административното ръководство, подписва КТД, споразумения и др., осъществява връзката между синдикалната организация и ОбщКС, отговаря за правилното събиране, отчисляване и разходване на приходите от членски внос и др.

7.     На своето първо заседание Синдикалният комитет разпределя функциите и задачите между своите членове.

8.     Синдикалната организация се представлява от председателя или упълномощен от него секретар на синдикалния комитет.

 

Чл. 18. За защита на правата и интересите на синдикалните членове в общината се формира Общински координационен съвет като юридическо лице със собствена сметка и печат.

1.     В състава на Общинския координационен съвет участват председателите на синдикалните комитети на организациите, членовете на неговите Изпълнителен комитет, Контролно-ревизионна комисия и Стачен комитет,председателите на общинските секции и на постоянните комисии.

2.     Към ОбщКС могат да се образуват секции по професионални категории: предучилищно възпитание, професионално образование, ръководни кадри, проблемни комисии, клубове, творчески формирования и др.

3.     ОбщКС се свиква от председателя, Изпълнителния комитет или по искане на не по-малко от 1/3 от неговите членове.

ОбщКС на СБУ се свиква един път на два месеца и при необходимост. Неговите решения се вземат с обикновено мнозинство и са законни, ако присъстват най-малко половината от членовете му.

4.     Общинският координационен съвет на СБУ:

·        подпомага и координира работата на синдикалните организации в училищата, детските градини и обслужващите звена;

·        сключва колективни трудови договори и споразумения с общинската администрация;

·        упражнява контрол по трудовото законодателство и върху средствата за образованието, осигурява трудово-правна, социално-икономическа и професионална защита на своите членове;

·        извършва обучение и информационно осигурява своите членове; отстоява правото им да повишават образованието и квалификацията си;

·        изисква подобряване на бита, отдиха и здравеопазването на синдикалните членове;

·        осъществява собствена стопанска дейност и др.

5.     Отчетно-изборната конференция на ОбщКС на СБУ се свиква на 5 (пет) години и избира с явно или тайно гласуване Изпълнителен комитет с председател и секретари, Контролно-ревизионна комисия и Стачен комитет с председател и членове. Броят на членовете на ИК, КРК и Стачния комитет се определя от конференцията.

6.     По искане на не по-малко от половината от членовете на ОбщКС се провежда извънредна конференция за избор на нови председател и секретари на Изпълнителния комитет, председател и членове на Контролно-ревизионната комисия и на Стачния комитет.

7.     Изпълнителният комитет на ОбщКС провежда свои заседания ежемесечно, организира дейността на ОбщКС между конференциите и оперативно изпълнява решенията му. На първото си заседание ИК разпределя функциите и задачите между своите членове.

8.     Решенията на ОбКС на СБУ са задължителни за синдикалните организации.

9.     Броят на щатните и нещатните сътрудници и размерът на техните възнаграждения се определят по предложение на ИК на ОбщКС на СБУ.

 

Чл. 19.  За ръководство и координиране дейността на Синдиката на национално равнище се избират или формират общосиндикални органи.

1.     Висш ръководен орган на Синдиката е Конгресът. Той се свиква веднъж на 5 години. Решение за неговото провеждане се взема от Синдикалния съвет или по искане на не по-малко от 1/3 от ОбщКС на СБУ.

Датата, мястото, дневният ред и нормите на делегатите се определят и оповестяват от Синдикалния съвет три месеца преди провеждането на Конгреса.

Извънреден конгрес се свиква по искане на най-малко половината от членовете на Синдикалния комитет.

2.     Конгресът се счита за законен, ако присъстват най-малко половината от избраните делегати.

3.     Проекто-документите на конгреса се публикуват най-малко един месец предварително за обсъждане от синдикалните членове.

4.     Конгресът утвърждава дневен ред, процедурни правила, избира помощни органи и комисии, обсъжда дейността на синдиката, приема доклад на Централната контролно-ревизионна комисия, платформа, Устав, резолюции, решения и др.

5.     Решенията се вземат с обикновено мнозинство, а за изменение и допълнение на Устава, за прекратяване дейността на СБУ или за сливането му с друг синдикат – с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

6.     Конгресът избира с тайно гласуване Изпълнителен комитет с председател, заместник-председател и членове, и Централна контролно-ревизионна комисия с председател и членове.

Изпълнителният комитет се състои от 11 души: председател, заместник-председател и 9 членове – по един представител от всеки регион.

Централната контролно-ревизионна комисия се състои от 9 души – по един представител за всеки регион. Председател на ЦКРК е получилият най-много гласове.

7.     Решенията на конгреса са задължителни за органите и звената, за които се отнасят.

8.     Председателят и зам.-председателят на Синдиката са негови представители в Координационния съвет на КНСБ.

 

Чл. 20. Ръководен орган между конгресите е Синдикалният съвет.

1.     Синдикалният съвет се формира от представителите на ОбщКС на СБУ, от членовете на ИК, на ЦКРК и на Националния стачен комитет, областните координатори и председателите националните секции. Негов председател е председателят на Синдиката.

2.     Синдикалният съвет се свиква от председателя на ИК – един път в годината и при необходимост. С обикновено мнозинство той взема решения за конфедериране на Синдиката, за промени на териториалните му структури (при промени в законодателството), приема платформи и становища, концепции, програми и др., избира членове на Националния стачен комитет

3.     Решенията на Синдикалния съвет са задължителни за органите и звената, за които се отнасят.

4.     Синдикалният съвет, при необходимост, по предложение на ИК, изменя и допълва Устава на СБУ с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

5.     При необходимост, между конгресите, Синдикалният съвет избира председател, зам.-председател и членове на ИК, председател и членове на ЦКРК.

 

Чл. 21. Изпълнителният комитет на СБУ:

·        организира изпълнението на решенията на Конгреса и на Синдикалния съвет;

·        подпомага дейността на ОбщКС и на синдикалните организации;

·        организира обучението на синдикалния актив и обмяната на опит;

·        утвърждава концепции, становища, позиции, програми и др. по проблеми, свързани с образователната система и защита правата и интересите на синдикалните членове;

·        взема решения по чл. 333 ал. 3 от Кодекса на труда и за развитие на стопанска дейност;

·        утвърждава щата и бюджета на Централата на СБУ;

·        утвърждава областните координатори на СБУ и председателите на националните секции и поема издръжката им;

·        награждава за активна синдикална дейност и др.

1.     Като помощни органи на ИК за защита интересите на отделните категории работещи в системата на образованието се формират национални секции и др.

2.     Към ИК, при необходимост, се формират постоянни и временни комисии по специфични проблеми и дейности.

3.     Членовете на ИК на СБУ са членове на Общото събрание на ЕООД “Алфа – І – 94”.

Председателят на Общото събрание на ЕООД “Алфа –І –94” е председателят на Синдиката.

4.     Решенията на ИК са задължителни за органите и звената, за които се отнасят.

Чл. 22. Контролно-ревизионната дейност на Синдиката се осъществява от ЦКРК и КРК към ОбщКС и синдикалните организации на СБУ.

1.     Те се отчитат пред синдикалния орган, който ги е избрал.

2.     Председателите на КРК участват с право на съвещателен глас в заседанията на съответните синдикални органи.

3.     КРК осъществяват цялостен контрол по спазването на Устава, по документацията на ръководните органи, по правилното събиране, отчисляване и разходване на членския внос, по финансовата отчетност и др.

Дейността на КРК се урежда със специална Инструкция на ЦКРК.

4.     Към КРК могат да се привличат доброволни и платени сътрудници.

5.     Представител на СБУ във Финансово-контролната комисия на КНСБ е председателят на ЦКРК на Синдиката.

 

 

ІV. ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 23. Средствата на Синдиката се формират от членски внос, приходи от стопанска, социално-икономическа дейност, от лични и обществени дарения, помощи и др.

 

Чл. 24. Членският внос е в размер на един процент от месечното основно трудово възнаграждение, а за неработещите пенсионери и за членовете в неплатен отпуск (по майчинство и др.) 0,5% от минималната работна заплата за страната.

Събраният членски внос се разпределя както следва:

·        40% за синдикалната организация;

·        30% за ОбщКС на СБУ;

·        15% за Централата на СБУ;

·        15% за КНСБ.

 

Чл. 25. Към Синдиката могат да се формират фондове за социална помощ, творческо развитие, стачни борби, солидарност и др. Тяхното разходване става с решение на ИК на СБУ.

 

Чл. 26. СБУ има Взаимоспомагателни каси, ЕООД и др. Той притежава недвижими имоти, може да придобива и прехвърля такива и да се явява пред съда чрез упълномощени от ръководството на СБУ лица.

ИК на СБУ или ОбщКС на СБУ са правоприемници на всички активи и пасиви и собственици на движимите и недвижимите имоти на прекратили дейността си съответно ОбщКС или основни синдикални организации на СБУ.

 

Чл. 27. СБУ е правоприемник на Съюза на българските учители, а чрез него – на всички активи и пасиви, движими и недвижими имоти на Съюза на работниците по просветата в България, Профсъюза на работниците по просветата и печата, Просветния съюз, Класния учителски съюз, Български учителски съюз, на фондовете към тези организации и на Учителската взаимоосигурителна и спомагателна каса, Просветната кооперативна взаимоспомагателна каса, Посмъртния фонд на учителите и служителите и др.

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

1.     СБУ е юридическо лице със свой печат и знак, представлявано от председателя, а при отсъствието му от зам.-председателя или упълномощено от председателя лице. Седалището на СБУ в гр. София е неговата Централа.

2.     Въпросите, които не са уредени с този Устав, се решават от Синдикалния съвет с квалифицирано мнозинство от 2/3.

3.     Този Устав влиза в сила от датата на неговото приемане от Конгреса.

 

 Copyright 2004 (c)
РС "Заедно"

 

office@sbu-haskovo.com