гр. Хасково      
ул. "Христо Ботев" 1      
Бизнес център      
ет. 1, ст. 112, 118      
тел.: 038/ 66 53 18      

Какво представлява СБУ?
Как да стана член? Какви права ми дава това?
Устав, инструкции, колективни трудови договори
Вестник "Учителско дело", бюлетини
Взаимоспомагателна каса на СБУ
Почивна база в гр. Велинград
Как да се свържа със СБУ?
 

 

СДРУЖЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛСКА ВЗАИМНА ПОМОЩ – ХАСКОВО
( ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА ПРИ ОбщКС НА СБУ – ХАСКОВО)

 

   І. Основни цели на сдружението.

1. Да развива и поощрява взаимоспомагателната дейност сред своите членове.

2. Да утвърждава сред членовете си общочовешки принципи и дейности на взаимна помощ чрез собствени средства.

3. Да съдейства за реализацията на насъщни интереси и потребности на своите членове за по-добър живот и бит.

 

   ІІ. Средства за постигане на целите.

1. Отпускане на безвъзмездни и не безвъзмездни помощи на изпадналите в тежко материално и здравословно състояние свои членове.

2. организиране на благотворителни прояви и инициативи.

 

   ІІІ. Какво още трябва да се знае за Сдружението?

1. Сдружението не разпределя печалби.

2. Върху личните средства на членовете не се начислява лихва.

3. При напускане на Сдружението набраните лични средства се връщат в тримесечен срок след като се приспаднат задълженията.

4. При пенсиониране членството може да продължи

5. В Сдружението могат да членуват всички работещи в системата на образованието и техните семейства.

 

   ІV. Всеки член има право да получава:

1. дългосрочни заеми в съотношение 3:1 спрямо набраните лични средства, но не повече от 2 400 лева при 5% проста годишна лихва;

2. краткосрочни заеми в размер на 100 лева без лихва със срок на погасяване 5 месеца;

3. заем с предимство до набраните лични вноски без поръчители;

4. намаление с 50% от стойността на картата за почивка в почивната база на Общинския координационен съвет на СБУ – Хасково в град Велинград;

5. социална помощ за призната от ТЕЛК инвалидност.

 

   V. Всеки член на Сдружението е длъжен:

1. Да внася ежемесечно по ведомост или касово членски внос в размер на 10 лева.

2. Да погасява получените от него заеми в установения размер и срок до 18 месеца.

ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ:

град Хасковo
ул. ,,Христо Ботев” №1 (Бизнесцентър), ет. 1, ст. 112

тел.: 038/62 49 54
или при касиерите на учебните заведения

 

 Copyright 2004 (c)
РС "Заедно"

 

office@sbu-haskovo.com