гр. Хасково      
ул. "Христо Ботев" 1      
Бизнес център      
ет. 1, ст. 112, 118      
тел.: 038/ 66 53 18      

Какво представлява СБУ?
Как да стана член? Какви права ми дава това?
Устав, инструкции, колективни трудови договори
Вестник "Учителско дело", бюлетини
Взаимоспомагателна каса на СБУ
Почивна база в гр. Велинград
Как да се свържа със СБУ?
 

    Съществуването на синдикатите в обществото се основава на признатите им основни права. Те са извоювани с продължителна и упорита борба на трудещите се и техните организации по света.

Законодателно са закрепени във:
• Всеобща декларация на ООН за човешките права от 1948 година;
• Конвенции №87 и №98 на Международната организация на труда за профсъюзната свобода и защита на правото на организиране и колективно договаряне;
• Международните актове на ООН за гражданските, социалните и културните права и за гражданските и политическите права /1966 г./. Европейската социална харта;

Тези международни документи са ратифицирани от България.

Основните синдикални права са намерили място и в националното ни законодателство чрез:
• Конституцията на Република България /чл. 49, ал. 1/;
• Кодекса на труда /чл. 4, ал. 1/ и подзаконовите нормативни актове, свързани с приложението му; 
• Законът за уреждане на колективните трудови спорове и други нормативни актове;

СИНДИКАТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ МОЖЕ ДА ЗАЩИТАВА НАШИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ ТОЙ Е МОЯТА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩОТО:

1.   СБУ е най-голямата и най-авторитетна учителска организация, най-многочисленият отраслов синдикат в страната.

2.   СБУ работи в най-важната и най-чувствителната сфера на обществото - образованието и възпитанието на подрастващите. Сфера с нововъзникващи проблеми – демографски срив, отлив на младото поколение от училище, все по-мизерна и морално остаряла база, преструктуриране на училищната мрежа, нестабилни учебни планове, програми и съдържание и т. н.

-  СБУ е силната организация на работещите в тази сфера, упованието на учителската колегия за защита на интелектуалния й труд в изменящия се свят, организация с отговорност за настоящето и бъдещето на българското училище.

-  СБУ издава свой национален учителски вестник – “Учителско дело”, посветен на професионалните и синдикалните проблеми в образованието. Вестник, ползващ се с уважението на учителите и обществеността.

-  СБУ е сплотена и единна организация със стройна и изпитана система, изградена на демократичен принцип от учебното заведение до националното равнище. Синдикатът пази и отстоява целостта, единството и солидарността на своите структури.

3. СБУ е организация със синдикални традиции и опит:

-  правоприемник и продължител е на организираното учителско движение и учителски печат отпреди столетие;

-  след учредяването му като независим синдикат през 1990 г. той овладя и приложи същността на истинския модерен синдикализъм и показа, че може да води битки и да печели победи в защита на своите членове при нови условия.

4. СБУ е организация с будно новаторско чувство и поведение,отворена към нововъзникващите проблеми и предизвикателства. Владее формите на социалното партньорство и синдикалната борба – от преговорите до стачката.

5. СБУ е организация, която отстоява професионално- творческите права и интереси на синдикалните членове.

отстоява учителското достойнство в медиите, на национални и регионални изяви, по различни поводи.Използва всяка трибуна, за да привлича вниманието на обществото и държавата към учителите.

6. СБУ е основен член на най-голямото синдикално обединение в страната – КНСБ и работи солидарно със синдикатите в другите отрасли за решаване на общите проблеми на наемния труд у нас.

7. СБУ е авторитетна организация в международното учителско движение.Член е на най-голямата световна синдикална учителска организация Интернационала на образованието и участва активно в нейното ръководство.

8. СБУ е организация, която развива и поддържа като най-голяма синдикална ценност солидарността в поведението и действията на своите организации на всички равнища.

9. СБУ се грижи за синдикалната квалификация на своите активисти и членове. Има ефективна система за взаимно информиране на структурите от СО до ИК на СБУ и за обучение и повишаване на компетентността на синдикалистите.

10. СБУ извършва стопанска дейност, поддържа добри взаимоотношения с ВСК на учителите, формира фондове в помощ и подкрепа на своите членове и на всички учители.

11. СБУ има свое знаме, значка и учредени морални и материални награди.

 

 Copyright 2004 (c)
РС "Заедно"

 

office@sbu-haskovo.com